Obsah

Zápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou pro rok 2021/2022

Typ: ostatní
zápisInformace k zápisu do MŠ pro rok 2021/2022. V části zprávy-náležitosti k zápisu jsou vloženy přílohy k zápisu-evidenční list, žádost o přijetí dítěte a čestné prohlášení k očkování.

Zápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou pro rok 2021/2022

Jak přihlásit dítě do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Základní informace a pokyny pro rodiče :

 Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

I. Fáze - Vydávání přihlášek

1. dubna - 30. dubna 2021

Přihlášku a evidenční list pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby

v období vydávání přihlášek (1.dubna - 30. dubna 2021)

A) Elektronické vydání přihlášky

na internetové adrese :materska-skola/informace-pro-rodice/

nebo

B) Vyzvednutí v mateřské škole

 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat
 •  Sledujte aktuální informace na web. stránkách školy
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost.

II.Fáze - Sběr přihlášek

3. a 14. května 2021

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 7.00 do 16.00 hodin v  mateřské škole.

 

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy

            IDDS:atg2Fe3

 1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý emai !)
 2. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 3. osobní podání: viz informace na MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou,p.o.
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
 4. kontakt na MŠ: 737 282 003

Náležitosti k zápisu

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.


Povinné předškolní vzdělávání

 • zákonný zástupce dítěte narozeného do 31. 8. 2016 je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
 • přednostně se přijímají děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (tj. děti starší pěti let od 1. 9. 2021). Dále jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého a třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu .

     Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí jej zákonný zástupce přihlásit v jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

   Zákonný zástupce může pro dítě, které má zahájit povinné předškolní vzdělávání, zvolit denní docházku do mateřské školy, která je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, anebo vybrat jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. V případě, že již dítě do mateřské školy dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.


Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou.)

III. Fáze - Přijímací řízení

Od 21. května 2021

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí  Vašeho dítěte do MŠ.
 • Ředitelka MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
  • Žadatelé budou informováni ředitelkou MŠ o přidělení registračního čísla k dítěti. Dne 21.5.2020 bude na dveřích mateřské školy zveřejněn seznam přijatých dětí/ konkrétnímu dítěti bude odpovídat přidělené registrační číslo/.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

Podrobnější informace získáte na web. stránkách školy .

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

 

V Teplicích nad Bečvou,3.4.2021                       ředitelka Mateřské školy Pramínek                                                                

                                                                                 Ivana Kmentová


Přílohy

Vytvořeno: 6. 4. 2021
Poslední aktualizace: 14. 4. 2021 19:07
Autor: Eva Školoudíková