Obsah

Mateřská škola Pramínek Teplice nad Bečvou, příspěvková organizace, Teplice nad Bečvou 71, Hranice 75301

Provozní řád mateřské školy

 

Č.j.: 3/2016  
Vypracoval: Ivana Kmentová
   
Pedagogická rada projednala dne: 30. 08. 2016
Směrnice nabývá účinnosti dne: 01. 09. 2016

     Mateřská škola je povinna vypracovat provozní řád, v němž je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob zajišťování vhodného klimatu a způsob manipulace a nakládáni s prádlem.

Provozní řád se řídí zejména:

 • zákonem č.258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • zákonem č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch
 • vyhláškou ministerstva školství č.14 / 2005 o předškolním vzdělávání
 • rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004-22
 • Vyhláškou č.398/2009 SB.,..o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

 

I. Údaje o zařízení:

Adresa: Mateřská škola Pramínek Teplice nad Bečvou, příspěvková organizace,
Teplice nad Bečvou 71, 753 01 Hranice
Telefon: 737 282 003
E- mail: skolka@teplicenb.cz
IČO: 71294422
Ředitelka: Ivana Kmentová
Zřizovatel: Obecní úřad Teplice nad Bečvou,
Teplice nad Bečvou 53, 75301 Hranice
Typ školy: mateřská škola
Stanovená kapacita: 50 dětí
Provozní doba: 6.30 – 16.30 hod.

 

     Plocha dětského hřiště musí činit nejméně 4 m2 na 1 dítě. Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání předškolního zařízení musí umožňovat volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení. Na 1 dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li stavební plocha oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2. Plocha na 1 lehátko pro spánek musí činit 1,7 m2 na 1 dítě. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání.

     Pro žáky se zdravotním postižením musí být ve speciálních školách, speciálních školských zařízeních, školách a školských zařízeních zajištěny podmínky podle druhu jejich zdravotního postižení včetně bezbariérového prostředí. Za žáka se zdravotním postižením se považuje žák se speciálními vzdělávacími potřebami. V učebnách musí být vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením. Vyčleňuje se prostor pro odkládání a uložení kompenzačních pomůcek. Podlahy v zařízeních pro výchovu a vzdělávání musí odpovídat charakteru činnosti a musí být snadno čistitelné. Prostory v zařízeních pro výchovu a vzdělávání musí být přístupny též osobám s omezenou schopností pohybu.

 

Využití zařízení pro jiné aktivity:

 • Logopedie
 • Zájmové aktivity dětí (keramická dílna, badatelská, dílna architektury, dílna zdravého životního stylu, angličtina pro děti, atletika)
 • Akce v rámci ŠVP pořádané MŠ
 • Kulturní akce, školení, vzdělávací aktivity
 • Společné aktivity s rodiči
 • Odborné besedy a přednášky pro rodiče

II. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení)

     Čas nástupu dětí do MŠ není omezen. Zpravidla však děti přicházejí v ranních hodinách od 6.30 do 8.30 hodin. Mateřská škola umožňuje nástup dětí dle potřeby rodičů, rodiče či jiná zmocněná osoba je povinná dovést dítě do třídy a osobně je předat učitelce.

     Frekvence zařazení nemá přesné časové vymezení. Je zařazována na základě rámcového vzdělávacího programu, režim dne se stanoví v rámci možností zařízení pro výchovu a vzdělání s ohledem na věkové zvláštnosti dětí, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých činností. Je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou dětí ke správnému sezení a držení těla.

     Didakticky řízené činnosti (činnosti řízené pedagogem): Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházející z RVP, potřeb a zájmů dětí od 6.30 do 16.30 hod.

     Televizní vysílání nesledujeme!

     Spontánní hra je základní činností dětí v naší škole. V průběhu dne je zařazována podle druhu prováděné vzdělávací činností, dle situace ve třídě v době od 6.30 do 12.00. Odpolední činnosti od 14.30 do 16.00 poskytují rovněž prostor pro spontánní hru dětí. Hra je nejdůležitějším prostředkem prožitkového učení, právem dítěte je výběr nabízených činností, u mladších dětí je zařazována častěji. Důraz je kladen na individuální a skupinové činnosti.

Pohybové aktivity

     Druh pohybových aktivit ve třídě, kompenzační prvky: děti mohou provádět veškerá přirozená cvičení (chůze, běh, lezení, skákání a přeskakování, hod, úchop), pohybové hry, hry s pravidly, hudebně pohybové hry, zdravotní cvičení, jóga, podle motivace, hudby.
Frekvence zařazování: průběžně během celého dne.

     Podmínky a vybavení k pohybovým aktivitám využíváme náčiní a nářadí zakoupené k těmto účelům (rehabilitační), při pobytu zejména na školní zahradu, popř. vycházky do blízkého okolí a lesa.

     1x ročně MŠ zajišťuje plavecký kurz. Cílem výuky je seznámit děti s vodou, získat základy správných plaveckých dovedností vedoucích ke splývání a plavání. Otužovat organizmus dětí a posilovat imunitní systém. Rovněž jsou nastaveny podmínky pro dítě s omezenou schopností pohybu.

     Třídy jsou vybaveny různými doplňkovými pomůckami pro pohybové aktivity (šátky, stuhy míčky, praporky, tyče, obruče malé i velké, barevné kroužky, balanční prvky, lano, herní padák, míče apod.)

Pobyt venku

     Pozemek využívaný k pohybové aktivitě: Děti na školní zahradu docházejí nejen dopoledne, ale pokud to dovoluje počasí během celého pobytu v MŠ. Rozlehlá zahrada s pergolou je využívána co nejvíce k spontánním hrám dětí, pohybovým aktivitám, zdravotnímu cvičení-jógy atd. Mohou zde svačit, relaxovat, tvořit. Pobyt venku je využíván k poznávání, pozorování přírody, krás vesnice a v krásném prostředí, ve kterém dítě žije. Školní zahrada je především využívána k práci s přírodním materiálem, výtvarným činnostem, k prožitkovým a zábavným aktivitám, k pracovním i polytechnickým činnostem, k vzdělávání, bádání a pokusům, pohybovým hrám s náčiním. Široká možnost vycházek do okolní přírody, lázeňského parku - arboreta, kde se nachází bezbariérové chodníky v přírodním terénu v rozsahu několika km.

Minimální pobyt dětí venku:

 • dopoledne 10:00 – 12:00 hod
 • odpoledne 14.30 – do skončení provozu dle počasí

     Podmínky využití pobytu venku: V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechám pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod - 10°C, při silném větru, dešti a při inverzích. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnosti dětí ve venkovním prostředí pozemku i teras v co největším rozsahu.

     Vybavení zahrady: celý areál školy se zahradou je řádně oplocen. Školní zahrada je zatravněna a osazena zelení (okrasné dřeviny, ovocné stromy, květiny), pozemek je řádně udržovaný a bezpečný.

     Údržba zahrady: Čistotu, údržbu okrasných dřevin a komunikací v areálu zahrady zajišťuje školnice MŠ. Sečení travnatých ploch provádí zaměstnanci Obecního úřadu Teplice nad Bečvou.

     Uskladnění pomůcek pro hru v písku: hračky a nářadí jsou uskladněny ve v skladu hraček. Dezinfekce je prováděna na začátku sezóny a následně 1x za sezonu roztokem dezinfekčního prostředku SAVO.

Odpočinek a spánek

      je zařazen po obědě zařazení odpočinku v režimu dne: od 12:30 hod. do 14:15hod. V průběhu celého dne je dětem umožněn odpočinek podle individuálních potřeb. Každé dítě má své lehátko. Lehátka jsou označena značkou a jménem dítěte, stejně tak lůžkoviny. Děti poslouchají čtenou pohádku, relaxační hudbu či zpěv učitelky. U předškolních dětí, kde je snížena potřeba spánku, zařazujeme po půlhodinovém odpočinku relaxační aktivity.

     Ukládání lehátek – lehátka jsou ukládána do vymezeného prostoru odděleny vedle sebe do prostoru pod pódiem. Lehátka chystá a sklízí školnice. Lehátka jsou pravidelně 1x měsíčně čištěna a ponechána k důkladnému vyvětrání, tj. rozložena od pátku do pondělí. Lůžkoviny – jednotlivé lůžkoviny jsou uloženy do regálů, police jsou rozděleny tak, aby se lůžkoviny vzájemně nedotýkaly. Police i lůžkoviny jsou označeny značkou dítěte. Peřiny a polštáře jsou pravidelně převlékány školnicí 1x za 21 dní, v případě potřeby ihned. Lůžkoviny jsou denně rozloženy na lehátka a větrány před spánkem dětí v době jejich pobytu venku a 30 min. po spánku dětí.

     Pyžama – mají děti svoje z domu, jsou označena a pravidelně vyměňována 1x za 14 dní a jsou uložena u peřin ve značce, kterou má dítě přidělenu.

Stravování

     Místo určené ke stravování dětí je jídelna v přízemí mateřské školy, kde se děti plynule vystřídají. Dítě s omezenou schopností pohybu je dopraveno z třídy bočním bezbariérovým vchodem po rampě, určené výhradně pro osoby s omezenou schopností pohybu, navazující na bezbariérový chodník přes hlavní bezbariérový vchod do jídelny ke stravování, pouze za doprovodu asistenta, učitelky či rodiče. Druhou možností je podání stravy přímo ve třídě v místě k tomu určené se skupinkou vrstevníků. Dětem stravu přinese osoba k tomu způsobilá v uzavíratelném boxu. Stolování proběhne za dohledu asistentky, či učitelky tak, aby byly splněny veškeré hygienické požadavky stravování a dodržena kultura stolování. Jednou z podmínek je, aby dítě nebylo vyčleněno z dětského kolektivu.

     Příprava stravy: je dovážena do MŠ dle norem platných pro předškolní zařízení.

     Po dobu výdeje, rozvozu a přepravy teplých pokrmů musí být zachována teplota pokrmu +60 C. Nesmí klesnout pod tuto hodnotu. Teplý pokrm musí mít v době jeho podávání spotřebiteli ke konzumaci teplotu nejméně +63 C Oběd je dovážen z vývařovny, dodavatel a odběratel spolupracují ve věci plnění spotřebního koše a na tvorbě jídelníčku tak, aby byly zachovány výživové normy všech podávaných pokrmů. Jídelníček je posílán do MŠ vždy předcházející týden. Jídelní lístky jsou vystaveny na informační nástěnce.

     Podávání svačin: dopolední svačina od 8.30 do 9.15hod. a odpolední svačina od 14.00 do 14.30 hod. Platí zákaz vstupu do kuchyně pro všechny cizí osoby.

     Systém podávání svačin: Děti se samy obsluhují, učitelka nalévá nápoj do připravených porcelánových hrníčků. Děti si samy dají svačinu na tácek, odnesou ke stolku a použité nádobí ukládají na vozík. V případě, chtějí-li si přidat, mají k dispozici volné svačiny a pití ve džbánu. Učitelka dbá, aby si děti po sobě uklidily a aby dodržovaly hygienu – umývání rukou. Zákaz vstupu do kuchyně pro všechny cizí osoby.

     Systém podávání svačin (samoobslužný, jiný): předškoláci - samoobslužný dle schopností, ostatní - svačina připravena na servírovacích vozících pracovnicemi výdejny, děti mají vždy možnost výběru a přídavku, paní učitelka i pracovnice dle potřeby dětem pomáhají. Děti se mohou podílet na přípravě pokrmu v rámci sebeobslužných dovedností (např. mazání pečiva, výběr pokrmu z nabídky, kultura stolování atd. Obědy (doba výdeje) od 12:00 hod.- do13:00hod. Zákonný zástupce odhlašuje oběd den dopředu. Časový odstup jednotlivých jídel není delší než 3hod. Alternativní stravování: individuální posouzení, rozhodne dodavatel s ředitelkou MŠ. Pracovnice výdejny evidují alergie dětí uvedené rodiči a jejich lékařem.

     Pitný režim je zajištěn po celý den, upřednostňujeme pití čisté stolní vodu, děti mají možnost odebírat vodu přímo z vodovodního rozvodu ve třídě do svých vlastních hrníčků.

     Nápoje jsou každý den čerstvé, připravovány a doplňovány v kuchyni. Děti mají v konvici připravené nápoje. Formou samoobsluhy si mohou nabrat libovolné množství tekutiny.

     Nápoje se obměňují – čaje, bylinné čaje, neslazené ovocné nápoje bez konzervantů, mléko, kakao.

Způsob obsluhy, manipulace s nádobím:

     Dovoz stravy - časové údaje: oběd- příjezd nejpozději do 11,30 hod., odvoz termoboxů následující den při příjezdu s obědem. Manipulace: plné termoboxy jsou přivezeny na jedno příjmové místo k tomu určené a předávány na rampě MŠ, kde je převezme pracovnicemi výdejny. Termoboxy s připraveným jídlem se otevírají pouze ve výdejně. Prázdné termoboxy jsou uloženy na místo určená k jejich mytí. Čisté se připraví zpět k odvozu. K přepravě pokrmů používá dodavatel výhradně automobil k tomu určený. Použité nádobí se myje v myčce. Lednice se jednou týdně desinfikuje, myčka se 1x za měsíc čistí speciálními čisticími prostředky na myčky. Pracovnice výdejny používají pracovní pláště, jednorázové čepice a rukavice. Na oknech ve školní kuchyni jsou v letních měsících instalovány sítě proti hmyzu.

     Stravování (137/2004 Sb.) Při uvádění do oběhu, přepravě a rozvozu musí být pokrmy chráněny před mikrobiální kontaminací, znečištěním nebo jiným narušením zdravotní nezávadnosti. Teplé pokrmy určené k přímé spotřebě se podávají bezprostředně po výrobě, nejdéle však 4 hodiny od dokončení jejich tepelné stravy. Do této doby se započítává čas potřebný pro konečnou úpravu pokrmů, plnění do expedičních obalů, přepravu a rozvoz. Pracovnice úklidu a výdejny Řídí se zásadami hygienických požadavků dle platných právních předpisů, se kterými byly seznámeny. Dále byly pracovnice seznámeny s HACCP. Přísně dodržují střídání oděvu určeného pro dobu výdeje stravy a k úklidu. Denně zaznamenávají do tabulek teploty v lednicích a zapichovacím teploměrem měří teploty jednotlivých jídel a vše zaznamenávají do tabulek.

     Platí zákaz vstupu do kuchyně pro všechny cizí osoby.

Odpočinek, spánek

     V průběhu celého dne je dětem umožněn odpočinek podle individuálních potřeb. Každé dítě má své lehátko. Lehátka jsou označena značkou a jménem dítěte, stejně tak lůžkoviny) zařazení odpočinku v režimu dne: od 12:30 hod. do 14:15hod. dle věku a individuálních potřeb dětí. Děti s menší potřebou spánku mohou poslouchat četbu, hrát klidnější hry, je jim věnován individuální přístup atd. Přikrývky, polštáře a matrace jsou pravidelně větrány.

 1.  3-5 leté děti se na odpočinek převlékají do pyžama a ukládají se na matrace s lůžkovinami děti 6 leté - mají odpolední klid upravený vzhledem k věku, dle potřeby se nepřevlékají do pyžama a odpočívají na matracích v jiném, lehkém oblečení.
 2. způsob ukládání matrací, uložení lůžkovin, pyžam, jejich provětrávání apod. zdravotní matrace a lůžkoviny se denně rozkládají v části třídy, kde se denně vytírá. Polštáře a přikrývky jsou z antialergických materiálů, po odpočinku a vyvětrání se matrace i lůžkoviny ukládají do větratelných skříní, které jsou umístěny odděleně od sebe, na noc se nechávají úložné prostory otevřené.

     Otužování: (zhodnocení individuálních potřeb a možností dětí vzhledem ke zdravotnímu stavu – způsob frekvence, zařazení v denním režimu) Zhodnocení individuálních potřeb probíhá vždy ve spolupráci s rodiči dítěte, lékařem, který dítě registruje s ohledem na samotné dítě v souvislosti s jeho aktuálním zdravotním stavem. Používaný a preferovaný způsob (např. otužování vodou, vzdušné lázně, saunování apod.) Preferujeme otužování vzduchem, dostatečné větrání, přiměřené oblékání, omývání těla vodou, pobyty na čerstvém vzduchu.

     Učitelka při předávání dítěte informuje rodiče o zdravotním stavu dítěte. V případě akutního onemocnění či úrazu, učitelka poskytne první pomoc a telefonicky vyrozumí zákonné zástupce dítěte (čísla rodičů jsou uvedena v evidenčním listě dítěte), který si dítě v nejbližší možné době odvede z mateřské školy.

III. Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla:

 • lůžkoviny - 1x za 21 dní (podle potřeby i častěji)
 • ručníky - 1x týdně (v případě potřeby jsou vyměněny okamžitě)
 • pyžama - 1x za 14 dní (rodiče)

     Výměna závěsů a záclon je prováděna 3x za rok při umývání oken - srpen, listopad, březen.

     Způsob praní prádla: Praní lůžkovin a pracovního oděvu kuchařky zajišťuje škola

      Způsob manipulace s prádlem: způsob manipulace s prádlem při manipulaci s prádlem nedochází ke styku prádla čistého s použitým, dbá se na důsledné oddělení čistého a špinavého prádla špinavé prádlo je uskladňováno v koších z umělé hmoty ve skladu špinavého prádla čisté prádlo po převzetí z prádelny uloženo do regálů ve skladu čistého prádla

     Uskladnění čistého prádla: Čisté prádlo je uskladněno v prostoru určené k tomuto účelu

IV. Požadavky na hygienicko - epidemiologický režim:

     Třídy jsou zařízeny tak, aby svými prostorami vyhovovaly dětem, byly světlé, čistě udržované. Druh podlah musí být udržovatelný stíratelný a bezpečný.

Všechny prostory užívané pro pobyt v MŠ jsou udržovány v čistotě:

 1. denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
 2. denně vynášením odpadků
 3. denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel a záchodů
 4. nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů
 5. nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
 6. nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů,
 7. malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji,
 8. pravidelnou údržbou nuceného větrání

V. Větrání a mikroklimatické podmínky

     Všechny prostory využívané pro pobyt dětí v budově školy – herny, ložnice, WC jsou přímo větratelné. Ve školní kuchyni je zajištěna výměna vzduchu přímým větráním. Intenzita větrání odpovídá požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy. Třídy jsou větrané, udržovaná teplota ve třídách je 21 – 22° C, i teplota na WC, a nesmí poklesnout pod 18°C. Okna mají možnost zastínění. Ve třídách jsou umístěny teploměry. Učitelky kontrolují vhodné oblečení dětí ve třídě i při pobytu venku, aby nedošlo k přehřátí nebo nachlazení.

Frekvence větrání:

herny, ložnice – pravidelně okny před příchodem dětí, průběžně okny, intenzivní větrání probíhá v době vycházky (zajišťuje školnice)

sociální zařízení – průběžně během celého dne okny, intenzivní větrání zajistí školnice během úklidu.

Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek.

Parametry mikroklimatických podmínek:

     Zimní období: Místnosti určené k dlouhodobému pobytu (herny): 22 +- 1 °C. Minimální výsledná teplota v místnosti je 19 °C. Rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3 °C.

     Letní období: Místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná teplota 28°C. Maximální výsledná teplota v místnosti 31 °C. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 – 70%. Rychlost proudění vzduchu je celoročně 0,1 – 0,2 m/s.

     Orientační kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je zabezpečena pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry jsou umístěny na stěně, ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou, která není obvodovou stěnou místností, to znamená stěnou s okny a stěnou vystavenou přímému dopadu slunečního záření.

Osvětlení

     Denní osvětlení odpovídá hygienickým požadavkům a normám. Regulace denního osvětlení je zajištěna stíněním na oknech.

VI. Zásobování pitnou vodou

     Škola je zásobována vodou z veřejného vodovodu. (Vodovody a kanalizace Přerov) Na 1 dítě v předškolním zařízení musí být k dispozici nejméně 60 l vody na den.

VII: Výchova ke zdravému životnímu stylu

     Děti si pravidelné čistí zuby po obědě.

     Každoroční beseda s lékařkou o důležitosti čištění zubů, o zdravém životním stylu, prevenci úrazů s navozením modelových situací, dodržování hygienických návyků. Děti budou mít co nejvíce příležitostí ke spontánnímu pohybu, plavecký výcvik, pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu, respektování tempa dětí, dodržování pitného režimu po celý den, respektování individuální potřeby jídla, seznamování dětí se škodlivými látkami pro organismus.

     Dezinfekce kelímků: 1x týdně – zajišťuje uklízečka, školnice

     Výměna kartáčků: 1x za 3 měsíce – zajišťují rodiče

Žádná osoba nesmí narušovat výchovně vzdělávací činnost, čistotu, pořádek, dobré mravy a ohrožovat bezpečí dětí. Do prostoru výdejen je nepovoleným osobám vstup zakázán. V celém objektu je zákaz kouření a vstup se zvířaty.

 


Dokument ve formátu PDF ke stažení zde.