Obsah

Vnitřní řád jídelny- výdejny MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou

Název školy: MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou, příspěvková organizace
Sídlo: Teplice nad Bečvou 71, Hranice 75301
Telefon: 731 438 432
IČO: 71 29 44 22
Ředitelka školy: Ivana Kmentová
Zřizovatel: Obecní úřad Teplice nad Bečvou, č. 53, Hranice 753 01
Počet výdejen:  budova školy MŠ
Kapacita: 50
Pracovníci: 2
Vzdálenost:  1000m, doprava autem

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ NÁSLEDUJÍCÍCH PŘEDPISŮ

 • Vyhláška č.107/2005 Sb. O školním stravování
 • Zákon č.561/2004 Sb. – Školský zákon v platném znění
 • Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, aktualizované úplné znění vyhlášky č.602/2006 Sb. k 1.1.2007
 • 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • vyhláška Ministerstva školství č. 107/2005 Sb. O školním stravování v plném znění
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 133/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí v platném znění
 • vyhláška Ministerstva financí č. 84/2005 Sb. O závodním stravování v plném znění

NÁROK NA OBĚD V DOBĚ POBYTU VE ŠKOLE

 • Děti v MŠ mají nárok na školní stravování pouze tehdy, pokud se zúčastňují předškolního vzdělávání. Nárok zaniká v době neplánované nepřítomnosti dítěte, např. nemoci a o prázdninách, kdy MŠ nenavštěvují. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ. První den nemoci (neplánované nepřítomnosti dítěte) odebírají rodiče jídlo do jídlonosičů. Po ukončení výdeje obědů nenese výdejna MŠ zodpovědnost za kvalitu jídla v jídlonosičích
 • Dítě v MŠ má právo v případě celodenního pobytu odebrat oběd, ranní a odpolední svačinku včetně tekutin v rámci dodržování pitného režimu. V případě polodenního pobytu, má dítě v MŠ právo odebrat buď dopolední svačinu a oběd nebo oběd a odpolední svačinu.

ROZSAH STRAVOVACÍCH SLUŹEB

Pondělí-pátek

Jídelníček a případné jiné informace o stravování jsou k nahlédnutí na viditelném místě na vývěsce u jídelny MŠ.

 • Veškerá strava je přivážena od smluvního dodavatele Základní škola a mateřská škola Hranice Struhlovsko, příspěvková organizace, Struhlovsko 1795,75301 Hranice.IČ:14618575. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin v nerezových thermoportech a várnicích při dodržení hygienických předpisů.
 • Výdej stravy zajišťuje pracovnice výdejny jídel za dodržování zásad osobní hygieny, k tomu používá ochranné pracovní prostředky.
 • Mateřská škola zajišťuje stravování dětí a závodní stravování pouze zaměstnancům školy
 • Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny
 • Při podávání jídel v jídelně školy dohlíží na dětské strávníky pedagogický sbor, případně další zaměstnanci školy
 • Nesnědené jídlo strávník vrací společně s použitým nádobím na určené místo
 • V rámci stravování v MŠ je nutno jídla konzumovat v MŠ.
 • Z hygienických důvodů není přípustné individuální donášení svačin a obědů z domova. Výjimku může povolit vedoucí učitelka MŠ dítěti, které má zvláštní zdravotní důvody (bezlepková dieta). Rovněž je nepřípustné odnášení nezkonzumované stravy z MŠ. Nesnědené jídlo musí dítě vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
 • Vynášení svačin a obědů z MŠ je zakázáno
 • Cizí strávníci se v MŠ nestravují
 • Škola nepřijímá potraviny od rodičů
 • Děti mají celý den k dispozici pitnou vodu ve třídě, na zahradě v gastro nádobě s otočným ventilem, v jídelně v konvicích.

VÝDEJNÍ DOBA

 1. Ranní svačina 8:15 – 8:45 hod
 2. Oběd 11:15– 12:10 hod
 3. Odpolední svačina 14:00 – 14:30 hod

Odběr jídla do jídlonosiče pouze v den onemocnění dítěte
v době 12:00 – 12:30 hod

VÝŠE PLATBY je pro školní rok 2016/2017 stanovena následovně:

  3-6 leté, 60 Kč/ den 7leté, 65Kč/ den
Přesnídávka 15,00 Kč 15,00 Kč
Obědové menu 30,00 Kč 35,00 Kč
Svačinka 15,00 Kč 15,00 Kč
Režijní náklady 0,00 Kč 0,00 Kč
Doprava 2x denně 300,00 Kč

   

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ STRAVY

 • Provozní pracovnice nahlásí stav dětí do 7:00 hod. na příslušný den dodavateli stravy dle seznamu zapsaných dětí
 • Stravu je možné odhlásit den předem, nejpozději  do 9 hod.                   
 •  ústně nebo telefonicky  na čísle 731 441 363
 • Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

 

PODMÍNKY PLACENÍ STRAVY

 •  Placení obědů provádí zákonní zástupci bezhotovostně na účet MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou 000035 – 4313034349/ 0800, vždy na měsíc dopředu.
 • Je nutné dodržovat termíny placení stravného. Při nezaplacení obědů nebude tento oběd ze školní restaurace dodán.
 • Vyúčtování se provádí 2x ročně, přeplatky budou vráceny na účet strávníka do 15. dne v měsíci červenci
 • Stav účtu je k nahlédnutí u pracovnice výdeje v době určené.

 

Organizace stravování:

 • Děti i zaměstnanci se stravují ve školní jídelně.
 • Při obědě polévku nalévá učitelka MŠ, hlavní jídlo na talíře připravuje provozní pracovnice. Dítě má právo si žádat o množství. Při obědě používají děti příbory, po obědě si uklízí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, dle potřeby jim pomáhá učitelka případně provozní pracovnice.

 

PRÁVO NA VSTUP DO ŠKOLNÍ JÍDELNY V DOBĚ PROVOZU MŠ

 • Mají pouze zaměstnanci mateřské školy , děti, pracovníci hygieny popř.jiní kontrolní pracovníci

 

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI

 • Všichni zaměstnanci mateřské školy dodržují zásady vzájemné úcty, respektu a důstojného chování, jsou vzorem pro děti

 

ÚŘEDNÍ HODINY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ V MŠ

 • V době od 12:30 do 13:00 v ředitelně MŠ. Dotazy či připomínky můžete projednat s ředitelkou školy

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY DĚTÍ PŘED PATOLOGICKÝMI JEVY, PROJEVY NÁSILÍ, DISKRIMINACE

 • Dohled nad bezpečností a ochranou zdraví dětí při školním stravování provádí přítomné učitelky a pracovnice výdeje, které dbají na vytváření a dodržování hygienických a stravovacích návyků dětí.
 • Vedou děti k vzájemné toleranci, úctě, slušnému chování a respektu
 • Zákaz vstupu do školní jídelny platí pro všechny cizí osoby
 • Zákaz kouření, používání alkoholických nápojů, či jiných návykových látek

 

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ZAŘÍZENÍ

 • V jídelně je zákaz poškozování majetku ŠJ, všichni zúčastnění manipuluji s nádobím šetrně a bezpečně.
 • Odnášet jídlo či nádobí je povoleno pouze při stolování pod pergolou.

 

Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád výdejny nabývá účinnosti 1.9.2016 a je vyvěšen na informační nástěnce vedle jídelny.

V Teplicích nad Bečvou 1. 9. 2023

Ivana Kmentová ředitelka školy


Celý dokument si můžete ve formátu PDF stáhnout zde