Obsah

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽIVATELE KT OIIS TEPLICE NAD BEČVOU

I.  PŘEDMĚT SMLOUVY:

     Předmětem smlouvy je dodávka sjednaných služeb za podmínek uvedených v této smlouvě.

II. POJMY:

     Pro účely této smlouvy  jsou stanoveny následující pojmy:

 1. „DS OIIS“ je distribuční síť Obecního Integrovaného Informačního Systému ve vlastnictví Obce Teplice nad Bečvou  (dále jen „majitel“).
 2. „Koncové místo DS OIIS“ je účastnická televizní zásuvka nebo předávací  místo vně nebo uvnitř nemovitosti  na adrese uvedené ve smlouvě.
 3. „Sjednané služby“ jsou služby, jejichž dodávku si uživatel objednal u majitele a jsou vyznačeny ve smlouvě v části  „Programová nabídka“.
 4. „Sazebník poplatků systému OIIS Teplice n/B – TELEVIZE - “ (dále jen „sazebník poplatků“) stanovuje výši  jednotlivých poplatků za objednané služby a je nedílnou součástí této  smlouvy.

III.  MAJITEL SE ZAVAZUJE:

 1. Dodávat uživateli prostřednictvím své DS OIIS do koncového místa DS OIIS sjednané služby,  a to počínaje dnem  uvedeným na přední straně smlouvy.
 2. Tyto služby dodávat v kvalitě dle obecně závazných právních předpisů.
 3. Udržovat DS OIIS v provozuschopném stavu.Případnou poruchu DS OIIS odstranit do třech pracovních dnů od nahlášení, pokud mu v tom nezabrání objektivní důvody (nebude umožněn přístup na pozemek nebo do nemovitosti, kde je instalován DS OIIS a pod.).Náklady spojené s odstraněním poruchy DS OIIS nese majitel, pokud porucha nebyla způsobena uživatelem.

IV.  UŽIVATEL SE ZAVAZUJE:

 1. Získat písemný souhlas vlastníka, nájemce nebo správce nemovitosti (bytu) k instalaci koncového místa DS OIIS v případě, že tímto je třetí osoba.
 2. Umožnit pověřeným pracovníkům majitele  instalaci koncového místa a po dobu platnosti této smlouvy a při jejím ukončení přístup ke koncovému místu v dohodnutém čase.
 3. Nezasahovat žádným způsobem do DS OIIS včetně koncového místa. Nepřipojovat k účastnické zásuvce nebo vnitřnímu rozvodu zařízení, která k tomuto nejsou určena nebo která nesplňují požadavky bezpečnostních předpisů platných v České republice. V případě, kdy koncové místo DS OIIS není totožné s účastnickou zásuvkou, si majitel zastoupený provozovatelem vyhrazuje právo kontroly a schválení účastnického připojovacího kabelu.
 4. Při nahlášení poruchy DS OIIS majiteli v případě, že tato porucha nebude na DS OIIS zjištěna, to je  zejména při poruše zařízení připojeného za koncové místo DS OIIS (účastnická šňůra, rozbočovač, televizor apod.) zaplatit marně vynaložené náklady majitele.
 5. Používat  pouze koncové místo DS OIIS, na které je uzavřená smlouva o provozu a užívání DS OIIS (tzv.autorizace), a neumožnit neautorizované připojení jiné osoby. Koncové místo nepoužívat k jiným než sjednaným účelům, zejména ke komerčním účelům.
 6. Platit poplatky sjednané v této smlouvě ve sjednaných termínech.
 7. Oznámit  majiteli neprodleně změnu všech údajů  uvedených v této smlouvě. Při každém  kontaktu s majitelem používat číslo této smlouvy.

V. PROGRAMOVÁ  NÁPLŇ SLUŽEB:

 1. Programová náplň sjednaných služeb je uvedena  v platném ceníku majitele.
 2. Majitel neodpovídá za obsahovou náplň dodávaných programů, s výjimkou vlastních.
 3. Uživatel souhlasí se změnou programové náplně sjednaných služeb zejména při změně legislativních podmínek ze strany televizních společností pro přenos jejich programů prostřednictvím DS OIIS nebo při jiné překážce bránící  dodávce těchto programů, která vznikla  nezávisle na vůli  majitele.

VI. POPLATKY ZA SJEDNANÉ SLUŽBY:

 1. Sazebník poplatků  za sjednané služby je uveden v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy. Uživatel je platí majiteli ve sjednaných termínech. Výše poplatků platná k datu podpisu smlouvy je uvedena ve smlouvě, výši poplatků v následujícím období a poplatky za ostatní služby upravuje platný sazebník poplatků majitele. Změny  týkající se výše poplatků platí pro uživatele od následujícího předplatného období.
 2. Poplatky (připojovací, uživatelské a ostatní) za sjednané služby dle sazebníku poplatků jsou splatné ihned v hotovosti při podpisu smlouvy, nebo ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne účinnosti smlouvy platbou poštovní poukázkou nebo na bankovní účet majitele.  Uživatelské poplatky dle uzavřené smlouvy je uživatel povinen platit pravidelně zvoleným způsobem platby (z účtu, hotovostní platbou, poštovní poukázkou) ve zvoleném intervalu plateb (1 měsíc, 3 měsíce, 1 rok) ve lhůtách: nejpozději do 10. dne měsíce, na který je platba určena - pro měsíční platby; nejpozději do 10. dne prvního měsíce čtvrtletí, na které je platba určena - pro platby na 3 měsíce; nejpozději do posledního dne měsíce února kalendářního roku, na který je platba určena - pro platby na 1 rok.
 3. Způsob a interval platby poplatků mohou být změněny na základě písemné dohody obou smluvních stran s účinností od následujícího intervalu platby.
 4. Interval plateb za bonusové programové balíčky může být stejný, nebo kratší, než zvolený interval plateb za Základní programovou nabídku, minimálně ale 1 kalendářní měsíc. Zprovoznění této příplatkové služby probíhá 1. den v kalendářním měsíci a odpojení poslední den v kalendářním měsíci, na který je služba předplacena.
 5. Při změně výše poplatků na základě rozhodnutí majitele se automaticky mění i tato smlouva. Majitel uživateli oznámí změnu výše poplatků ve lhůtě 1 měsíc před změnou s tím,že uživatel ve lhůtě do 10 dnů před změnou oznámí, zda se změnou souhlasí, nebo zda smlouvu vypovídá. Informací o změně v sazebníku poplatků se rozumí zveřejnění této informace v INFOKANÁLU systému OIIS majitele, na vývěsní desce majitele a na oficiálních internetových stránkách k tomu určených. Neoznámení nesouhlasu a automatické placení zvýšených poplatků se pokládá za konkludentně provedenou změnu smlouvy. Neoznámení souhlasu a neplacení zvýšeného poplatku se pokládá za nesouhlas se změnou smlouvy. V tomto případě může majitel smlouvu vypovědět.

VII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY:

 1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
 2. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Platnost  nastává dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém  byla podepsána oběma smluvními stranami.
 3. Ukončení platnosti smlouvy je možné na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědi uživatele nebo výpovědi majitele. Délka výpovědní lhůty pro výpovědi ze strany majitele (vyjma případů dle odstavce 4) jsou 3 měsíce a lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení takové výpovědi uživateli. Platnost smlouvy končí posledním dnem výpovědní lhůty. Uživatel má právo smlouvu vypovědět nejpozději 3 dny před ukončením kalendářního měsíce. Platnost takto vypovězené smlouvy končí posledním dnem kalendářního měsíce. Výpověď musí mít písemnou formu musí být doručena druhé straně osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky, s výjimkou změny smlouvy podle čl.VI odst.5.
 4. Majitel může s okamžitou platností přerušit dodávku signálu do koncového místa v případě, že je uživatel v prodlení s placením poplatků po období delší než 15 dnů od splatnosti. Dodávku sjednaných služeb majitel obnoví nejpozději do 15 dnů po úplném zaplacení sankčního poplatku dle platného sazebníku poplatků a po vyrovnání všech závazků uživatele. Z téhož důvodu, zejména při opakovaném neplacení poplatků, může majitel okamžitě ukončit platnost této smlouvy.
 5. Nastanou-li při instalaci a zprovoznění DS OIIS včetně koncového místa DS OIIS nepředvídané překážky, které majiteli znemožní dodávku sjednaných služeb k datu dodávky a nedojde-li k dohodě smluvních stran o novém datu dodávky nebo jinému individuálnímu ujednání, může majitel okamžitě ukončit platnost této smlouvy. V tomto případě vrátí uživateli všechny dosud zaplacené poplatky, a to do třiceti dnů od data  ukončení dodávky.
 6. Dojde-li při provozování DS OIIS k ukončení platnosti smlouvy uzavřené mezi majitelem, nájemcem, popř. správcem nemovitostí s koncovým místem DS OIIS a majitelem, zanikne k datu tohoto ukončení i platnost této smlouvy. V tomto případě vrátí majitel uživateli do 30 dnů po ukončení platnosti smlouvy případný přeplatek pravidelných poplatků.
 7. Zánik platnosti smlouvy nemá vliv na nárok majitele na zaplacení dlužných částek ke dni ukončení platnosti smlouvy.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

 1. Při placení dlužných částek uživatelem bude zaplacená částka započtena nejprve na splatnou smluvní pokutu, pak na případný dluh na ostatních poplatcích a následně pak na uživatelské poplatky  nebo nedoplatky závazků uživatele s nejstarší lhůtou splatnosti.
 2. Uživatel zaplatí majiteli smluvní pokutu ve smyslu § 544 a následujících občanského zákoníku:
  a) v případě prodlení s placením poplatků ve lhůtě delší jak 30 dní, 10% z dlužné částky za každý započatý kalendářní měsíc  včetně výloh spojených s vymáháním dluhu,
  b) ve výši 10 000,- Kč v případě užívání neautorizovaného koncového místa DS OIIS, umožnění neautorizovaného příjmu třetí osobě nebo využití i autorizovaného příjmu  ke komerčním účelům bez předchozího souhlasu majitele.
  Současně s požadavkem na zaplacení smluvní pokuty dle odst. a), b) je majitel oprávněn provést na DS OIIS takové úpravy, které zamezí uživateli využívat všechny sjednané služby a ukončit platnost této smlouvy, nebyla-li již její platnost ukončena podle jiných ustanovení. Touto dohodou o smluvní pokutě není dotčeno právo majitele na náhradu škody.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :

 1. Uživatel souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedené v této smlouvě byly  použity pro provozní účely majitele. Majitel se zavazuje neposkytovat osobní údaje třetím osobám s výjimkou zákonné povinnosti.
 2. Uživatel podpisem smlouvy potvrzuje, že byl seznámen s platným sazebníkem poplatků majitele, jakož i s nároky DS OIIS na požadované technické parametry televizního  (rozhlasového) přijímače a dalších zařízení připojovaných na koncové místo DS OIIS.
 3. Případné soudní spory budou řešeny podle příslušných platných právních předpisů České republiky.
 4. Touto smlouvou se ruší platnost všech smluv o provozu a užívání DS OIIS - dodávka služeb KT, dříve uzavřených mezi majitelem a uživatelem, a to ke dni předcházejícímu datum dodávky.
 5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech stejné platnosti, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
  Jeden si ponechá uživatel, druhý si ponechá majitel systému pro účely evidence a správní práce s uživateli a bude uložen v prostorách úřadu majitele v Teplicích n/B č.p.53, třetí si ponechá provozovatel pro potřeby evidence uživatelů služeb OIIS-Televize a bude uložen v prostorách provozovatele 4M Rožnov spol. s r.o., Videčská 473, 756 61 Rožnov p/R.
  S takto nabytými informacemi budou zacházet majitel i provozovatel jako s údaji dle zákona o ochraně osobních údajů.

Smluvní podmínky schválilo zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
dne 17. 12. 2012 svým usnesením č. 148/2012.

Smluvní podmínky ve formátu PDF ke stažení zde.