Obsah

Mateřská škola Pramínek Teplice nad Bečvou, příspěvková organizace, Teplice nad Bečvou 71, Hranice 75301

Školní řád mateřské školy

 

Č.j.:SŘŠ 2/16  
Vypracoval: ředitelka Ivana Kmentová
Schválil: ředitelka Ivana Kmentová
Pedagogická rada projednala dne: 29. 08. 2016
Směrnice nabývá účinnosti dne: 01. 09. 2016

Školní řád mateřské školy Pramínek Teplice nad Bečvou

Logo MŠ PramínekÚvod - všeobecné pojetí Školního řádu

Školní řád mateřské školy vychází z platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samospráv) a jejich pozdějších změn. Tento školní řád upravuje organizační a provozní věci, řízení, partnerské vztahy, a hlavně práva a povinnosti všech zainteresovaných - tzn. dětí, rodičů, zaměstnanců a všech partnerských subjektů.

Všichni níže jmenovaní mají při pohybu ve škole práva a povinnosti přesně vytyčeny tímto Školním řádem. Především zaměstnanci školy a také rodiče by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat. Přispějí tím k tomu, aby děti vyrůstaly v klidném prostředí plném pohody, porozumění, bezpečí a jistoty, ale s jasně vytyčenými pravidly společného soužití.

Rodiče svým podpisem stvrzují, že se seznámili se Školním řádem, s vnitřní směrnicí o platbách, s vnitřní směrnicí o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a se stravovacím řádem a uznali je závaznými (vždy na začátku školního roku).

Čl. I Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

Mateřská škola Pramínek Teplice nad Bečvou je příspěvková organizace, která byla zřízena na základě zřizovací listiny dne 1. 8. 2016 a je právním subjektem. Statutárním zástupcem školy je ředitelka.

 1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“):
  1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
  2. podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
  3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
  4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
  5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
  6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
  7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
  8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.
 2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.
 3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

Úkolem je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké spolupráci na ni pomáhat zajistit každému dítěti prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Snažíme se smysluplně obohacovat denní program v průběhu jeho předškolního vzdělávání a poskytovat dítěti odbornou péči. Mateřská škola usiluje o to, aby prvopočáteční vzdělávání dítěte bylo stavěno na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky a společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v kolektivu dětí byl pro něj radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem kvalitních a spolehlivých základů do dalšího života i vzdělávání. Má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Úkolem předškolního vzdělávání je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání i okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit žít dítě ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty pro budoucí kvalitní život.

Stejně tak za důležité pokládáme vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budeme maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dětí a budeme se snažit, aby v době, kdy dítě bude opouštět mateřskou školu, dospělo k takové úrovni, která je pro něj individuálně dosažitelná – to vše v zájmu zajištění propojenosti a plynulé návaznosti na základní vzdělání. Na podkladě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči může předškolní vzdělávání plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (integrace). Budeme se snažit nabídnout vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit, bezpečně, jistě, radostně a spokojeně, které mu zajistí možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Budeme přihlížet k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích a specifických potřeb.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo:
  1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
  2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
  3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
 2. Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.
 3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.
Vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, zejména z čl.13 - svoboda projevu, čl. 19 – ochrana před násilím a zanedbáváním, čl.23 - postižené děti mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporující sebedůvěru a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti, čl.27 – právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj, čl.28 – právo na rovný přístup ke vzdělávání, čl.29 – právo na plný rozvoj osobnosti, právo na svobodnou hru.

Dítě má právo

 • aby mu byla společností poskytována ochrana, tzn. potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti, tzn. slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny
 • na emočně kladené prostředí a projevování lásky, tzn. právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku atd.
 • být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu, tzn. právu vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, na názor, atd.
 • být respektován jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život, tzn. právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem, právo spolupodílet se na vytváření pravidel ve společenství svých vrstevníků atd.
 • kdykoli se napít
 • jíst pouze tolik, kolik chce
 • kdykoli jít na WC, umýt si ruce, po jídle si vyčisti zuby
 • být vždy vyslechnut
 • tykat zaměstnancům školy a oslovovat je křestním jménem
 • na pomoc dospělého, když potřebuje
 • dle své potřeby kdykoli během dne si odpočinout
 • zvolit si hračku, hru, činnost nebo aktivitu dle svého přání a potřeby
 • jít navštívit kamarády do druhé třídy nebo si tam odejít hrát
 • být oslovován podle toho, jak je zvyklé nebo jak si přeje
 • dokončit hru
 • na respektování svého osobního tempa

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Rodiče mají právo

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • kdykoli navštívit třídu a pohrát si se svým dítětem
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou
 • sjednat si hovorové hodiny nebo promluvit kdykoli s učitelkou přímo ve třídě (v naléhavých případech)
 • na respektování rodiny ze strany školy
 • přispívat svými nápady a náměty, zasahovat do koncepce a výchovně-vzdělávacích plánů školy v souladu s Ústavou o právech dítěte a jeho dalšími právy
 • zapojit se do dění mateřské školy, aktivně se ho účastnit a být informováni o záměrech a koncepci školy
 • kriticky se vyjadřovat k veškeré práci školky, a to i anonymně (v botové šatně je košíček)
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ
 • připomínkovat jídelníček, degustovat jídlo
 • účastnit se akcí pořádaných školou
 • půjčovat si odbornou literaturu a požádat o odbornou radu

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 1.  Zákonní zástupci dětí jsou povinni:
  1. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
  2. kontrolovat, zda dítě nenosí do mateřské školy předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho i druhých dětí,
  3. na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
  4. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
  5. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
  6. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),
  7. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání.

 

 • vymezuje Zákon č.91/1998 Sb. o rodině
 • respektovat tento Školní řád a další dokumenty výchovně-vzdělávací práce
 • vodit dítě do MŠ v době od 6:30 do 9:00 hodin
 • každodenně se informovat o dění ve školce čtením nástěnky u vchodu do třídy
 • předávat dítě učitelce přímo do třídy, informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby opravdu byla zajištěna péče o dítě v součinnosti s rodinou
 • vyzvedávat dítě osobně nebo jinou pověřenou osobou na základě zmocnění
 • vodit do MŠ dítě pouze zdravé a respektovat rozhodnutí učitelky, že do MŠ nepřijme dítě se známkami nemoci
 • neprodleně ohlásit MŠ informaci o tom, že se v rodině vyskytla infekční choroba
 • oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny tel. čísel, zdravotní pojišťovnu, bydliště atd.
 • vhodným oblečením a bezpečným obutím, (zejména při sportovních aktivitách v tělocvičně), umožnit dětem volný a bezpečný pohyb nejen ve třídě, ale především venku
 • upozornit učitelku na vše, co se týká momentálního fyzického i psychického stavu dítěte (špatná noc, nevolnost, hádky, úmrtí v rodině, rozvod atd.)
 • omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ nejpozději ten den do 12 hodin, (odhlášení stravy den předem nebo do 7. hodiny ranní u výdeje, možné i telefonicky).
 • včas uhradit stravné, platba vždy před následujícím měsícem.
 • včas zaplatit úhradu za předškolní vzdělávání do 5. dne v měsíci
 • nejpozději do 16:15 hodin si vyzvednou svoje dítě z MŠ, a to tak, aby v 16:20 už mohla být budova uzamčena
 • svým podpisem potvrdit, že se seznámili se Školním řádem
 • svým podpisem potvrdit bezinfekčnost dítěte při nástupu do MŠ
 • rodiče oznámí písemnou formou řediteli školy trvalé přerušení docházky dítěte do MŠ (stěhování, ztráta zaměstnání, jiný důvod.), uvedou datum ukončení docházky a všechny ostatní náležitosti / viz příloha 2 / O ukončení předškolního vzdělávání může rozhodnout ve správním řízení ředitel školy. Rodiče, kteří neoznámí písemnou formou škole skutečnost (jak je výše uvedeno), že dítě již dále nebude navštěvovat MŠ, jsou povinni uhradit školné za celou dobu nepřítomnosti

Poučit dítě o pravidlech chování při pobytu v mateřské škole, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku (pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě):

 • po dokončení hry uklidit hračku zpět na své místo
 • po ukončení činnosti uklidit prostor (odstřižky, papír, předměty použité k činnosti apod.)
 • být samostatný při používání WC a při hygieně (splachovat, umýt si ruce, vyčistit zuby – hlavně starší děti)
 • oznámit paní učitelce to, když chce odejít ze třídy (kam)
 • dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči
 • upevňovat společenské návyky (poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit, vykat příchozím z venčí, nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat apod.)
 • neničit práci ostatních
 • dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách – nářadí, žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC a v šatnách, dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, kladivem, nožem atd., neházet míčem ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotoul, nelézt na ribstol a žebřík, neskákat z výšek atd.
 • chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo (umět se omluvit, chovat se empaticky) pomoci (pokud je to v jeho možnostech) jinému dítěti např. s oblékáním, s úkolem, s nějakou činností, radou atd., konflikty řešit ústní domluvou za pomocí výtvarně znázorněných pravidel

Práva a povinnosti všech zainteresovaných

Práva

vychází z Úmluvy o právech dítěte a z Listiny práv a svobod
 • na vlastní názor
 • být respektován
 • být vyslechnut
 • přístup do školy
 • přístup do třídy
 • svobodně se vyjadřovat k výchovně–vzdělávací práci (Projekt a Kurikulum MŠ)

Povinnosti

 • respektovat výchovně-vzdělávací práci (Projekt a Kurikulum MŠ)

Všichni zaměstnanci školy mají právo

 • odmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem, pokud by byly v rozporu s Úmluvou o právech dítěte
 • vyjadřovat se a navrhovat změny při plánování výchovné práce, při organizačních změnách
 • přestávku na práci po odpracování nejdéle 6 hodin (na 0,5 hod.)
 • se souhlasem ředitele je možnost zapůjčit si inventář (literaturu, hry, materiál potřebný pro výrobu pomůcek atd.)

všichni mají povinnost:

 • dodržovat předpisy BOZP, PO
 • dodržovat pracovní kázeň
 • plnit příkazy ředitele školy (v případě zastupování, tak zástupce ředitele)
 • efektivně využívat pracovní dobu, příchod i odchod
 • oznámit řediteli neprodleně veškeré změny v osobních poměrech a další údaje, které mají význam pro pojištění u MSSZ, Zdravotních pojišťoven a FÚ
 • chránit majetek školy, správně hospodařit se svěřenými prostředky a řádně a hospodárně zacházet s inventářem školy
 • soukromé návštěvy nepřijímat v pracovní době
 • každou návštěvu ve škole ohlásit řediteli školy
 • služební telefon používat jen k pracovním účelům, dodržovat pravidla chování – viz pracovní povinnosti

Všichni pedagogičtí pracovníci mají povinnost

 • dodržují legislativu týkající se školství (zejména Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášku 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, Pracovní řád, všechny interní směrnice a ustanovení- např. BOZP, PO atd.)
 • ve škole i ve třídách zodpovídají za úroveň výchovně-vzdělávací práce
 • jejich práce vychází z pracovní náplně, z ročního plánu, prováděcích plánů, Kurikula a závěrů pedagogických porad
 • od chvíle, kdy převezmou dítě od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby předání jiné paní učitelce, zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě, jsou za ochranu a bezpečnost dítěte osobně odpovědni
 • odmítnou dítě v případě, že u dítěte jsou nalezeny vši, nebo vykazuje známky infekčního onemocnění

Čl. II Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí do MŠ bývá vždy začátkem kalendářního roku v předem stanoveném termínu. Přednostně se přijímají do MŠ děti, které v období od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku dovršily 6 let věku nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Viz. „Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty ..." a „Kritéria pro přijímání dětí …“

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 se týká dětí, které dosáhly do 31. 8. 2017 věku 5 let.

Novelou školského zákona (zákon č. 561 /2004 Sb.) vydanou pod číslem 178/2016 Sb. Se s účinností  od 1.1.2017 zavádí povinné školní vzdělávání, do kterého děti nastoupí poprvé od 1.9. 2017.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na :

 • státní občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů,
 • jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz. zákon č.325/1999 Sb.)

Novela školského zákona ukládá zákonným zástupcům dětí novou povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Podle § 34 odst. 1 školského zákona trvá povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, není-li dále stanoveno jinak.

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – příloha č. 1
 • evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem.
 • oznámení rodičů , pověření - rodiče, kteří jsou rozvedeni a dítě je soudním příkazem s nabytou právní mocí svěřeno do péče jednoho z rodičů prosíme, aby velmi přesně vyznačili do „ k vyzvedávání dítěte z MŠ" osoby, které mohou dítě z mateřské školy vyzvedávat. Podle Zákona o rodině upozorňujeme, že rodič, který nemá dítě do péče svěřeno, se může na své dítě informovat, ale nebude mu umožněno se s dítětem setkat
 • dohodu o délce pobytu dítěte v MŠ
 • potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce. Výběrové řízení je plně v kompetenci ředitele školy. Dítě lze přijmout i v průběhu školního roku, uvolní-li se místo.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že proti nákaze je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, kde proběhne informativní schůzka, přinesou vyplněný evidenční list dítěte, dozví se informace o provozu a řádu mateřské školy, o platbách za předškolní vzdělávání, za školní stravování dětí, způsob a termíny úhrady, domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

V evidenčním listu dítěte bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu nebo do přihlášky dítěte do MŠ dětský lékař, a to před nástupem do mateřské školy.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

INFORMACE O DĚTECH JSOU DŮSLEDNĚ VYUŽÍVÁNY POUZE A JEN PRO VNITŘNÍ POTŘEBU ŠKOLY, OPRÁVNĚNÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY A PRO POTŘEBU UPLATNĚNÍ ZÁKONA č.106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM.

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

7. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 16. 1. až 16. 3 tohoto školního řádu.

8. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

9. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka školy na základě písemného oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

10. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

11. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

Čl. III Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

12. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy vedoucí jídelny písemně dohodne se zákonnými zástupci délku jeho pobytu v těchto dnech, zároveň způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s vedoucí jídelny.

Děti se v MŠ stravují 3x denně. Stravu nám dováží společnost Scholarest-zařízení školního stravování spol. s r.o.

Prosíme Vás o dodržování splatného termínu - tj. vždy měsíc předem (tedy za říjen zaplatit nejpozději do 30. 9. atd.)

13. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

Zákonní zástupci a osoby jimi pověřené mohou děti přivádět do mateřské školy od 6:30 hod. Vstup do budovy vám umožní paní učitelka či provozní zaměstnanec po zazvonění a ohlášení vašeho jména. Časové omezení příchodu dítěte do školky žádné není. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 9:00 hodin, jinak po dohodě s paní učitelkou dle aktuální potřeby rodičů.

Při příchodu do mateřské školy rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a boxů. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně a PŘEDEJTE paní učitelce do třídy osobně. Rodiče, kteří pouští do mateřské školy dítě samotné anebo ho nechají v šatně a odejdou, aniž by o tom informovali paní učitelku, činí tak na vlastní riziko a nebezpečí. Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby předání dítěte paní učitelce do třídy až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce mateřské školy. V případě potřeby vydáme Vaše dítě i nám cizí osobě jen na základě písemného zmocnění, které musí obsahovat: datum, jméno osoby, která dítě odvádí, číslo OP, který musí při převzetí dítěte předložit, jméno dítěte, podpis rodiče. Přivítáme, budete-li nás při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou osobou než rodiči.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník:

 • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky
 • informuje telefonicky ředitelku školy
 • řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči
 • případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary žádostí o pomoc
(pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.)

14. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v chodbě mateřské školy a na webových stránkách školy.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou školy, učitelkou MŠ nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Ředitelka školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Rádi vám také předáme svoje zkušenosti, pomůžeme vyřešit problémy a půjčíme odbornou literaturu a další věci. Budeme rádi, když se přijdete podívat na naši práci s dětmi, nebo když si přijdete za námi pohrát. Dveře jsou pro vás vždy otevřené a my uvítáme tu nejbližší spolupráci s vámi.

Kdykoli je každému z vás k dispozici nejen „Kurikulum", ale i ostatní dokumentace - ve kterém se dočtete vše o výchovném zaměření, jak pracujeme s dětmi, jak si představujeme spolupráci s vámi rodiči, jaké akce chystáme atd. – obraťte se na naší paní ředitelku. Velice uvítáme spolupráci na dotváření a vytváření tohoto programu, rádi přijmeme vaše připomínky, nápady, rady – budete vás vždy včas informovat, kdy a kde se budeme scházet (společná posezení).

15. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách či info místech školy.

16. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

Zákonní zástupci dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinni řádně omluvit nepřítomnost dítěte ústně nebo telefonicky do 8:30 hodin téhož dne, v případě nepřítomnosti dítěte delší než 3 dny, zákonný zástupce doloží potvrzení od lékaře. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole. Povinné školní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky nejméně 4 hodin a to s nástupem do mateřské školy do 8:30 hod a odchodem z MŠ nejdříve ve 12:30 hod.

V případě, že dítě s nepovinnou předškolní docházkou onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení  této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

17. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ.

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě stravného.

18. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 • řídí se školním řádem mateřské školy,
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

Čl. IV Provoz a vnitřní režim mateřské školy

19. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 do 16:15 hod.

V měsících červenci a srpnu může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 19. 1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, malování, úklidu a desinfekci, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

20. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu.

Provoz školy je od 6:30 hod - 16:30 hod. K dobré životosprávě napomáhá pravidelný rytmus a řád umožňující učitelce pružné rozhodování.

Organizace dne ve třídách

6:30 V tuto dobu se otevírá mateřská škola, děti se scházejí v Lesní třídě, kde se mohou v klidu relaxovat anebo si vybrat činnost, hru, hračku.

7:30 Děti se rozchází do svých tříd, kde si vybírají podle zájmu hru, řízenou nebo spontánní činnost, uč. individuálně pracuje s dětmi

8:30 - 9:00 Podává se svačina v jídelně, čerstvé ovoce nebo zelenina, děti jdou svačit podle toho, jak dokončí činnost nebo hru.

9:00 – 10:00 Děti se účastní skupinových činností dle tematických plánů, zaměřených na výchovu a vzdělávání.

10:00 – 12:00 Podle počasí provádíme část výchovně vzdělávací práce venku. Seznamování s přírodou, tvořivé a sportovní činnosti.

11:30 – 12:30 Obědváme, děti si polévku mohou nalévat samy (dle uvážení učitelky) a o velikosti porce se domluví s paní učitelkou, mají možnost si kdykoliv přidat.

12:30 – 14:00 Po obědě si děti čistí zuby, odpočívají. Do pyžama se převlékají všechny děti, které jdou odpočívat na lehárnu. Děti, které nemají potřebu odpočinku si, vyslechnou pohádku, dále mají připravenou relaxační či klidovou zájmovou činnost.

14:00 – 14:30 Děti postupně vstávají, následuje duševní hygiena, svačíme, rozvíjíme hru, uč. individuálně pracuje s dětmi

14:30 - 16:30 Do této doby děti odchází domů, školka se uzavírá

Časy se dodržují přibližně, protože vycházíme z tempa dětí. Při přechodech na zahradu a ze zahrady odchází děti do šatny postupně. V případě, že si budete chtít vyzvednout dítě po obědě, uvítali bychom, kdybyste tuto informaci sdělili učitelce.

Byli bychom rádi, pokud dítě v době Vašeho příchodu ještě není po jídle, kdybyste nenaléhali, nevybízeli dítě k rychlému odchodu, a vyčkali trpělivě v šatně. Pokud zde zůstanou děti i po obědě, máte možnost se rozhodnout po konzultaci s třídní učitelkou, zda Vaše dítě potřebuje spánek na lehátku nebo ne. Pro děti, které nemají potřebu spánku, jsou připraveny náhradní zájmové činnosti pod vedením paní učitelky. Zvažte tuto nabídku opravdu dobře. Každý z Vás zná nejlépe své dítě a víte, zda odpolední odpočinek potřebuje nebo ne. Může to být každý den jinak. Zkuste svoje dítě respektovat, ale také nedejte na lákavé jásání „hurá, já nemusím spát"- i paní učitelka pozná, jak na tom dítě se spaním zrovna ten den je. Délka pobytu dětí v MŠ by měla odpovídat požadavkům správné životosprávy a respektování jejich biorytmů.

Doporučujeme, aby dítě, které přichází do školy brzy ráno, bylo nasnídané. Dopolední svačinka je mezi 8:30 - 9:00 hod. V mateřské škole je celodenní pitný režim, jak ve třídě, tak i na zahradě.

Oblečení do třídy

hrací kalhoty do pasu nebo tenké tepláky, zástěrku na zapínání vpředu, bavlněné tričko přes hlavu nejlépe s krátkým rukávem (to proto, že se vyhneme mokrým rukávům při hygieně i při jídle), přezůvky s pevnou patou a protiskluzovou podrážkou (z bezpečnostních důvodů).

VŠECHNY VĚCI JE NUTNÉ MÍT PODEPSANÉ NEBO OZNAČENÉ!

Nedávejte dětem látkové kapesníky, mají k dispozici kapesníky papírové, jsou hygieničtější.

Snažte se děti oblékat přiměřeně k počasí.

Jedenkrát týdně je vhodné kontrolovat čistotu oblečení jak do třídy, tak na zahradu (každý pátek je vhodné vzít oblečení domů na vyprání).

Občas je dobré překontrolovat a umýt boty či gumáky na zahradu

UVÍTÁME, BUDELI MÍT DÍTĚ V BOXU- ŠATNĚ NÁHRADNÍ OBLEČENÍ (spodní prádlo, tričko, punčocháče a ponožky).

Prosíme, nedávejte dětem do školky cenné předměty, řetízky a hračky. Na spaní si mohou malé děti přinést plyšové zvířátko, které si tu mohou v postýlce nechávat. Na oblíbené hračky z domova budou mít děti „Týden ve školce s mojí nejoblíbenější hračkou".

Nedávejte dětem do školky žádné žvýkačky, tvrdé cucavé bonbóny a jiné dobroty. Je lepší, když dítě slaví narozeniny, přinést sušené ovoce. Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

A ještě prosba k Vám...

Snažíme se mít naši „školičku" pěknou, čistou a pořád hezky uklizenou. Budeme rádi, když nám v tom pomůžete i takovou maličkostí, že budete udržovat pořádek v šatnách a povedete k tomuto i svoje děti (neodkládejte na židle, okna oblečení, na zemi se také dobře nevyjímá pohozený svetr, šála nebo kalhoty, i boty mají své určené místo atd.) Oblečení načichlé cigaretovým kouřem nemá místo v dětské šatně MŠ. Zavírejte bezpečnostní dveře do šatny! Děkujeme.

21. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12 hod. - 12:30 hod.

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:00 hod a 16:15 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. Při odchodu dostanou děti náhradní svačinu – pokud to umožňují hygienické normy.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE DO 16:30 HODIN, TÍM KONČÍ I PRACOVNÍ DOBA PANÍ UČITELKY.

V případě, že si rodiče nebo jimi pověřené osoby dítě do této doby nevyzvednou a budou-li veškeré pokusy o telefonický kontakt s rodiči, marné, nebo pokud se nedochvilnost o vyzvednutí dítěte bude opakovat, oznámí učitelka tuto skutečnost sociální pracovnici. Ta zajistí převzetí dítěte a postará se o další pokus předání dítěte zákonným zástupcům

22. Délka pobytu dětí v MŠ:

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přicházejí do MŠ do 9:00 hod. Pozdější příchody dohodnou rodiče s učitelkami předem.

23. Způsob omlouvání dětí:

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.):

 • osobně ve třídě učitelce
 • telefonicky na číslech: 737 282 003

24. Odhlašování a přihlašování obědů

Přihlašování nebo odhlašování obědů můžete provést buď osobně, nebo telefonicky u vedoucí jídelny, vždy však nejpozději do 7.00 hodin ráno

 • na telefonickém čísle 731 441 363

Není-li dítě včas odhlášeno, počítá se s ním automaticky další den na jídlo a naopak, pokud není včas přihlášeno, na oběd ani svačiny, se s ním nepočítá, tedy nemá nárok na stravu a nemůžeme ho přijmout ten den do MŠ. Toto je nařízení dané vyhláškou a my ho musíme respektovat.

Pokud dítě není odhlášeno a náhle onemocní, mohou si rodiče pouze ten den oběd vyzvednout do jídlo nosičů od 12:00 hod. do 12:15 hod. Jídlo, které je vydáno v první den nemoci dítěte do jídlonosičů, je určeno k okamžité spotřebě! Další dny po dobu nemoci vašeho dítěte si stravu v MŠ nemůžete vyzvedávat, dítě na ni nemá nárok.

Jakékoliv nesrovnalosti ohledně stravování s vámi vyřeší ředitelka MŠ. Agendu ohledně školního stravování má na starost ředitelka MŠ, která zodpoví případné nesrovnalosti.

25. Pobyt venku

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod –10 °C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících. Zahradu využíváme (pokud nám to počasí dovolí) co nejvíce. Děti si na zahradě hrají, pracují, svačí a některé další činnosti se přenáší na zahradu ze třídy (výtvarné činnosti, pracovní, tvoření z keramické hlíny, dramatické, ekologické, pohybové činnosti atd.). A to nejen od jara do podzimu, ale i v zimě. Děti mají k dispozici pro pobyt venku oplocenou zahradu s pískovou lagunou a prostorem pro hry s míčem, lanem, padákem či jiným tělovýchovným nářadím.

Po zkušenostech doporučujeme následující vybavení Vašich dětí:

Po celý rok oblečení na zahradu, do lesa -pohodlné, odolné vlhku, gumáky, pláštěnku (nepromokavý plášť)

Léto – mikina, kraťasy, tričko nebo tílko, čepici s kšiltem a brýle proti sluníčku, plátěná obuv, sandály opalovací krém,

Zima – sportovní zimní bunda, overal, dostatečně velké, nepromokavé boty,(palčáky) rukavice na gumě, čepici, šálu, spodní košilku, punčocháče, termo prádlo

Jaro a podzim - flísovou nebo šusťákovou soupravu, mikinu, pevné nepromokavé boty, botasky, bavlněná čepici, pláštěnka

Oblečení na zahradu dejte prosím dětem takové, aby vám nevadilo, když je ušpiní nebo roztrhnou. Všechno toto oblečení na školní zahradu nechávejte v MŠ a zdůrazněte dětem, kde mají uložené věci na zahradu a kde na odchod domů. Je dobré občas zkontrolovat, zda už oblečené není malé.

Oblékejte děti úměrně podle počasí a teploty venku. S dětmi chodíme ven za každého počasí, kromě silného větru, deště a mrazu. Býváme s dětmi dvě hodiny venku (rodiče, kteří vozí děti do školky autem, by si měli tuto skutečnost uvědomit - děti nemají vždy připravené dostatečně teplé oblečení, čepice nebo rukavice, někdy nemají ani mikinu či bundu).

Nedávejte dětem látkové kapesníky, mají k dispozici kapesníky papírové, jsou hygieničtější. Snažte se děti oblékat přiměřeně k počasí.

26. Změna režimu

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

Čl. V Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

27. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Není-li dítě zdravotně v pořádku, je vhodné s ním navštívit lékaře. Berte prosím ohled na ostatní děti i na nás dospělé. Po vyšetření u lékaře přivítáme, oznámíte-li nám diagnózu a předpokládanou dobu léčby. V případě výskytu vší, infekčního onemocnění u dítěte, rodič neprodleně tuto skutečnost oznámí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte (teplota, zvracení, zánět spojivek, bolení bříška, kašel, zelená rýma...) v době pobytu v mateřské škole budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte a k zajištění další zdravotní péče o dítě. Nejlepší řešení je, když si nemocné dítě co nejdříve převezmete.

DÍTĚ S TEPLOTOU, NACHLAZENÍM, NEDOLÉČENOU NEMOCÍ DO KOLEKTIVU ZDRAVÝCH DĚTÍ NEPATŘÍ

Motto: Bez pohybu není život-my se hýbeme každý den, protože chceme dobře růst, být silné, zdatné a zdravé.

Naše mateřská škola preferuje zdravý životní styl, snažíme se poskytnout dětem co nejvíce přirozeného pohybu, zdravou životosprávu a vytvářet u dětí vnitřní pohodu. Jezdíme každý měsíc do polesí Valšovice, absolvujeme plavecký kurz, cvičíme jógu, na školní zahradě a v přilehlých parcích se věnujeme různým pohybovým aktivitám (v zimním období využíváme nerovný terén zahrady k zimním radovánkám).

Také podporuje správné dýchání u dětí hrou na zobcovou flétnu. Každý týden navštěvují naše děti ve školce dle zájmu tzv. dílny, kde se rozvíjejí po stránce hudební, výtvarné, dramatické a pohybové.

Správné držení těla podporujeme u našich dětí každodenním cvičením jógy, pohyb. dovednostmi v rámci projektu ,,Rosteme s Ferdou Mravencem" (podrobně se zabývající vadným držením těla a ovládáním pohybového aparátu).

K osvojení návyků v oblasti ústní hygieny mají děti možnost si čistit zoubky každý den s podporou zubní lékařky, hravou formou vedeme osvětu programu „Zoubky jako perličky“.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

 1. 20 dětí z běžných tříd, nebo
 2. asistent pedagoga, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí

Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě a BOZP:

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu.

Při pobytu dětí v přírodě se využívají pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

Při sportovních činnostech a pohybových aktivitách, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

pracovní a výtvarné činnosti

Při činnostech rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 

V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, čj. 37014/2005-25.

Děti jsou proti ztrátám a úrazům pojištěny u České pojišťovny a.s.

28. Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Čl. VI Zacházení a majetkem mateřské školy

29. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

30. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

31. Zabezpečení budovy MŠ

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se bez kontroly nepohybovali po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

32. Další bezpečnostní opatření

V budově a všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

33. Dodatek ke školnímu řádu mateřské školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19 od 1. 9. 2020

Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak i místně příslušná KHS.

· Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, řádné větrání, dodržování základních hygienických pravidel, nevpuštění do budovy nemocné osoby atp.

· Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místí podmínky. Škola je povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření.

Provoz školy:

· od dětí se před prvním příchodem do MŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

· nošení roušek ve vnitřních prostorách se nevztahuje na děti

· aktualizace kontaktů na zákonné zástupce dětí (telefonní čísla, e-maily)

· povinnost zaměstnanců a zákonných zástupců dětí neprodleně informovat vedení školy a sdílení informací o onemocnění covid – 19

· opakované zdůrazňování zásad osobní a respirační hygieny – kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku, správní mytí rukou

· pobyt zákonných zástupců je ve vnitřních prostorách školy omezen na dobu nezbytně nutnou

· osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit (děti, zákonní zástupci a zaměstnanci)

· s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci lze v průběhu školního roku organizovat kulturní a sportovní akce (výlety, kurzy, kroužky, škola v přírodě apod.)

· školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní i hygienické praxe. Kroky školy při podezření na výskyt nákazy COVID – 19

· povinnost školy oddělit dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí

· příznaky infekčního onemocnění u dětí (jako je např: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem zácpa, ztráta chuti a čichu apod.) nemá škola povinnost aktivně zjišťovat, zákonní zástupci jsou povinni předávat do MŠ dítě zdravé

Postup při zjištění příznaků onemocnění u dítěte

1. příznaky jsou patrné již při příchodu do školy – vyzvání zákonného zástupce o nutnosti odchodu dítěte ze školy

2. v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – izolace dítěte od ostatních dětí, nasazení roušky (dítě i zaměstnanec, který má dohled nad dítětem), informování zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte a opuštění školy. Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

3. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid – 19 ve škole, škola sama KHS nekontaktuje. 4. Zaměstnanec s příznaky onemocnění školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením všech obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

5. Dítěti, případně zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky covid – 19, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tato skutečnost musí být potvrzena praktickým lékařem.

6. Při výskytu onemocnění školu zpravidla kontaktuje příslušná KHS, která rozhodne o dalších protiepidemických opatřeních (např. stanovení osob v rizikovém kontaktu).

7. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích (případné úpravě provozu, způsobu vzdělávání apod.) zákonné zástupce dětí a svého zřizovatele.

8. Pokud je znemožněna osobní přítomnost více než polovině dětí ve třídě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzniká povinnost poskytnout dětem v posledním ročníku mateřské školy vzdělávání distančním způsobem, s ohledem na jejich individuální podmínky i personální a technické možnosti školy. Úplata za vzdělávání Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. Pokud na základě rozhodnutí HKS dojde k uzavření školy na více než 5 dní, stanoví ředitel školy úplatu poměrně sníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu školy.

Dodatek školního řádu nabývá účinnosti dne 1.9.2020

Čl. VII Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2016

Místo, datum Teplice nad Bečvou, 1. 9. 2016

řed. Mateřské školy Ivana Kmentová


Dokument ve formátu PDF ke stažení zde.