Obsah

Ochrana osobních údajů

     Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám.

     Za účelem zdokumentování společenského dění z obce mohou být z veřejných akcí prováděny fotografie, audio a video záznamy. Ty může obec využít k poskytnutí informačních materiálů o kulturním a společenském dění v obci na nástěnkách, zpravodajích, e-mailech a webových stránkách obce a na obecním televizním informačním kanálu, včetně jejich archivace.

     Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

 

Správce OÚ: Obec Teplice nad Bečvou
sídlo: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Hranice 1 – Město,
  IČ: 00636622,
DS: ai9bj4t,
telefon: 581 603 150,
e-mail: obec@teplicenb.cz

 

Pověřenec pro OÚ: Mikroregion Hranicko, kontaktní osoba Tomáš Bíbrlík,
  e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz, tel. 777 698 876,
  úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00

 

Zásady ochrany osobních údajů