Obsah

Obec Teplice nad Bečvou

Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou vydává na základě usnesení č.146/2016 z 28. 7. 2016 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmena d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanoveními § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), tuto

z ř i z o v a c í    l i s t i n u

příspěvkové organizace
Mateřská škola Pramínek Teplice nad Bečvou, příspěvková organizace

Čl. I

 označení zřizovatele

obec Teplice nad Bečvou (okres Přerov),
se sídlem Teplice nad Bečvou č. p. 53, PSČ 75301, IČ: 00636622

Čl. II

Název organizace

Mateřská škola Pramínek Teplice nad Bečvou
příspěvková organizace

Čl. III

Sídlo organizace

Teplice nad Bečvou č. p. 71, PSČ 753 01

Čl. IV

Identifikační číslo organizace

71294422

Čl. V

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Čl. VI

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy. „Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).“ Příspěvková organizace současně provozuje činnost školní jídelny - výdejny. Účel a předmět školní jídelny – výdejny je vymezen v § 119 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zařízení zajišťuje vedle školního stravování  rovněž závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.

Čl. VII

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou a to na základě výsledků konkurzního řízení.

Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. (Je odpovědný starostovi obce za činnost organizace a při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy).

Čl. VIII

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele

Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele se organizaci půjčuje ke dni jejího zřízení na základě smlouvy o výpůjčce pro účely zajištění předmětu činnosti dle VI. této zřizovací listiny. Nemovitý majetek zřizovatele, půjčený organizaci, je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele se organizaci předává ke dni jejího zřízení do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.  

Vymezení movitého je obsahem přílohy č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Čl. IX

Vymezení majetkových práv organizace

1. Obecná ustanovení

1.1 Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činností, držet a hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovat jej a provádět jeho opravy, vést v evidenci a účetnictví majetku, při nakládání s majetkem je povinna dodržet povinnosti uložené zřizovatelem.

1.2 Organizace je povinna spravovaný majetek zabezpečit proti znehodnocení, ztrátě nebo zcizení.

1.3 Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních veřejných zdrojů.

1.4 Hodnota a rozsah majetku svěřeného k hospodaření jsou každoročně aktualizovány na základě inventarizace provedené podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zápis o inventarizaci je součástí zřizovací listiny.

1.5 Organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento majetek zřizovateli k jeho dalšímu využití.

1.6 Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.

2. Nemovitý majetek

2.1 Organizace není oprávněna svěřený nemovitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob.

2.2 přesný soupis svěřeného nemovitého majetku viz příloha.

2.3 Organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit svěřený nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 1 rok jen s předchozím souhlasem zřizovatele.

3. Movitý majetek

3.1 Organizace je oprávněná uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele.

3.2 Organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen se souhlasem zřizovatele.

4. Jiná majetková práva

4.1 zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas organizaci k přijetí daru do hodnoty 40 tis. Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené.

4.2 Dary účelově určené:
K naplnění ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., § 39b předloží organizace vždy při posledním dni čtvrtletí na jednání zastupitelstva zřizovatele soupis přislíbených darů pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu.

Čl. X

Finanční hospodaření příspěvkové organizace

Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, při nakládání s finančními prostředky ze státního rozpočtu zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a platnými daňovými a účetními předpisy.

Čl. XI

Zajištění kontroly organizace

Organizace je povinna zavést vnitřní provozní řád a kontrolní systém ve smyslu příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole.

Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace, tři vyhotovení obdrží zřizovatel.

Čl. XIII

Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována

  1. Účinnost této zřizovací listiny je od 1. 8. 2016.
  2. Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

 

Přílohy:

č. 1 - Specifikace nemovitého majetku
č. 2 – Specifikace movitého majetku (inventarizační soupis)

 

V Teplicích nad Bečvou dne 29. 7. 2016

Dokument ke stažení ve formátu PDF zde.