Obsah

Informace o zápisu do MŠ Pramínek pro školní rok 2017/2018 - ZMĚNA!

Typ: ostatní
ZMĚNA TERMÍNU ZÁPISU!!!
Zápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou se uskuteční 2.05.2017 přímo v budově školy od 10:00hodin do 16:00hodin.
Mateřská škola Pramínek Teplice nad Bečvou, příspěvková organizace
Teplice nad Bečvou 71,753 01 Hranice, IČO 71294422, skolka@teplicenb.cz

- - - POZOR, ZMĚNA TERMÍNU ZÁPISU! - - -

Zápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou se uskuteční 2. 5. 2017 přímo v budově školy od 10:00 hodin do 16:00 hodin.

Jak přihlásit dítě do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

     Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 280/2016 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče:

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34 a) a 34 b) školského zákona)
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), evidenční list, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte.
 • Ředitelka mateřské školy je povinna žádost zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Pokyny pro rodiče

 1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list), ke stažení na webu MŠ (v sekci /dokumenty-ms/dokumenty-ke-stazeni).
 2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu pro rodiče.
 3. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 16. 05. 2017, na webu školy a vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
 4. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu a předání zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí bude 24. 05. 2017.

 

V Teplicích nad Bečvou 6. 3. 2017

Ivana Kmentová ředitelka mateřské školy


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na rok 2017/2018

     Ředitelka Mateřské školy Pramínek Teplice nad Bečvou stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §§ 34 a 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

     Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

     Počínaje dnem 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1.9.2017 dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým pobytem v obvodu (tzv. spádový obvod): Teplice nad Bečvou přijaty bez výhrad.

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

 1. Dítě, které k 31.8.2017 dovršilo 4 roky s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ Pramínek, tyto děti mají právo přednostního přijetí
 2. Ditě, které k 31.8.2017 dovršilo 5 let a více s trvalým pobytem v jiném spádovém obvodu
 3. Dítě, které k 31.8.2017 dovršilo 4 roky s trvalým pobytem v jiném spádovém obvodu
 4. děti s celodenní docházkou
 5. děti, jejichž sourozenec navštěvuje ve školním roce 2017/2018 MŠ Pramínek
 6. Dítě, které k 31.8.2017 dovršilo 3 let

     Přednostně jsou posuzovány žádosti správně a úplně vyplněné, podané ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně – doloženo datem podání žádosti.

     Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným očkováním. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. V případě volné kapacity se přijímají děti i v průběhu školního roku a děti, které dosáhnou 3 let po 31.12. 2017.

     Pokud nebude naplněna kapacita MŠ dle kritérií dětmi s trvalým pobytem v Teplicích nad Bečvou, mohou být přijaty i děti s jiným trvalým pobytem.

     K rozhodování budou zařazeny správně a úplně vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. Výjimka platí pro děti, které plní povinné vzdělávání v mateřské škole.

ředitelka MŠ Pramínek Ivana Kmentová


Vytvořeno: 15. 3. 2017
Poslední aktualizace: 15. 3. 2017 00:00
Autor: Viktor Langer