Obsah

Zápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou 2024/2025

Typ: ostatní
Dokumentace nutná k zápisu do MŠ.

Zápis do Mateřské školy Pramínek Teplice nad Bečvou bude probíhat ve čtvrtek 2.5.2024, v době od 8:00 – 11:30 a od 12.00 – 16:00 hod.

Zákonný zástupce předloží ředitelce školy:

1.Přihlášku k předškolnímu vzdělávání

2.Kopii rodného listu

3.Potvrzení lékaře o povinném očkování (netýká se dětí, které dovrší do 31. 8. 2024 5 let)

4.Evidenční list

5.Souhlas GDPR

Pokud nemáte přístup na internet nebo možnost tisku, můžete přijít do MŠ, kde vám dokumenty předáme v pracovní dny od 7:00 do 15:00 nebo v jiném termínu na základě dohody s ředitelkou na tel.:606 404 976.

Vyplněné dokumenty můžete doručit osobně, doporučeně poštou nebo datovou schránkou atg2fe3, a to v případě, že zákonný zástupce dítěte má jako soukromá osoba vytvořenou datovou schránku. Dokumenty zaslané datovou schránkou pro podnikatelský účel nebudou ze zákona akceptovány.

Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách a na vývěsce u vstupu do školy nejpozději 24.5.2024

Orientační počet dětí, které budeme od 1.9.2024 přijímat: 12

 

 

V Teplicích nad Bečvou 1.4.2024                                        ředitelka školy

                                                                                              Ivana Kmentová

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

Na základě §34 odst. 3 a 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí stanovených pro mateřskou školu.

 

Kritéria k předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí:

1) Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (předškolák), s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2024, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

2) Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

3) Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší..

5) Děti ostatní, z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího, do naplnění volné kapacity školy.

6) Děti, jejichž sourozenec navštěvuje MŠ v roce 2023/2024

Další doporučení:

Dítě, které nedosáhne do 31. 8. 2024 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, tudíž nemůže být v souladu se školským zákonem přijato k předškolnímu vzdělávání.

V případě nedostatečné kapacity mateřské školy – pokud děti dosáhnou stejného počtu bodů (např. stejné datum narození) bude o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodnuto losem.

 

 

Pravidla pro přijímací řízení do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou sestavuje ředitelka školy.

Rodiče si během roku mohou v MŠ vyzvednout “ ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ“ na následující školní rok, spolu s evidenčním listem a přihláškou do MŠ – nebo si je mohou stáhnout z webových stránek školy.

Již před zápisem se mohou po domluvě s ředitelkou seznámit s prostředím školy. Zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné ,,Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ věcně a místně příslušnému Správnímu orgánu, kterým je v tomto případě Mateřská škola, jejímž vykonavatelem je ředitelka školy.

V den zápisu – v den podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitelky nabude právní moci. Zákonný zástupce podepisuje Souhlas se zpracováním osobních údajů, uzavírá Dohodu o docházce dítěte do MŠ. Zákonný zástupce je seznámen s kritérii pro přijetí dítěte a s přiděleným registračním číslem. Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit k zápisu, domluví si s ředitelkou školy jiný, náhradní termín. Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitelky vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná.

Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastupováno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Nejdříve však pro děti od 2 let. U přijetí dětí mladších 3 let se posuzuje schopnost adaptace na prostředí, zvládání sebeobsluhy, způsobilost k plnění školního vzdělávacího programu. Při přijímání dětí mladších 3 let je důležité, aby MŠ dokázala zajistit uspokojování základních potřeb dítěte a jejich bezpečnost. Děti by měly splňovat základní hygienické a sebeobslužné dovednosti (umět použít nočník/WC, samostatně chodit, pít z hrnečku, jíst lžící, reagovat na dospělého)

Pro děti, které jsou v posledním ročníku před zahájením školní docházky je tato docházka do MŠ povinná. Děti se přijímají k 1. 9. školního roku, při volných místech (kapacita) i během školního roku dle sestavených „Kritérií“ ředitelkou školy. Tímto dnem vzniká povinnost zákonným zástupcům platit tzv. školné (Úplata za předškolní vzdělávání) a stravné. Dítě může nastoupit do MŠ později, během školního roku z různých důvodů (např. dlouhodobější nemoc, rodinné důvody,) Je třeba, aby zákonní zástupci dítě řádně omluvili. Podmínkou přijetí do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí být doloženo lékařským potvrzením Zákon č. 258 / 2000 Sb. § 50 v platném znění. Osvobození od očkování musí být též doloženo lékařským potvrzením. Dle platné legislativy, novela 178/2016Sb., se očkování nevztahuje na děti spadající do povinného ročníku předškolního vzdělávání.

Kapacita mateřské školy nesmí být překročena, je závazně stanovena ve školském rejstříku Vyhláška MZ č. 410 / 2005 Sb. 3. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Při obsazování volných míst se posoudí všechny přihlášky a ředitelka rozhodne o přijetí, či nepřijetí dítěte, (a to v souladu se zákonem 500 / 2004 Sb. Správní řád podle „Kritérií“), vydává do 30 dnů zákonným zástupcům dítěte ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ (NEPŘIJETÍ) dítěte do MŠ.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na webových stránkách MŠ a vývěsce MŠ. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Přihlášku ke stravování a podepíší Rozhodnutí o přijetí dítěte.

Zákonní zástupci nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích v Evidenčním listu (zejména místo trvalého pobytu, telefon…).

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou do vlastních rukou.

Zákonní zástupci se mohou v případě nesouhlasu (nepřijetí) odvolat do 15 dnů od data doručení prostřednictvím ředitelky MŠ ke Krajskému úřadu.

Způsob docházky dítěte dohodnou rodiče při zápisu do mateřské školy.

Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2024. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Zákonní zástupci se mohou v případě nesouhlasu (nepřijetí) odvolat do 15 dnů od data doručení prostřednictvím ředitelky MŠ ke KÚ.

Děti, které byly do MŠ přijaty se oznámí vyvěšením registračních čísel dětí na webových stránkách a vývěsce MŠ (před vchodem do zahrady MŠ) po dobu 15 dnů.

 

Ředitelka školy Ivana Kmentová

 


Vytvořeno: 3. 4. 2024
Poslední aktualizace: 3. 4. 2024 18:08
Autor: D Ch