Obsah

Povinné předškolní vzdělávání a sankce

Typ: ostatní
Povinnost předškolního vzdělávání vyplývá z § 34 odst. 1 a 34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů...

Povinné předškolní vzdělávání a sankce

     Povinnost předškolního vzdělávání vyplývá z § 34 odst. 1 a 34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

     Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Zápis je pro tyto děti povinný, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

      Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

     Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze podle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným způsobem:

  • individuálním vzděláváním dítěte na základě oznámení mateřské škole (podrobně popsáno v § 34b školského zákona);
  • vzděláváním v přípravné třídě základní školy u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky;
  • vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

     Zákonný zástupce je ve smyslu § 22 odst. 3 písm. a) školského zákona povinen zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy.

     Zanedbávání povinného předškolního vzdělávání by mělo být primárně řešeno v rámci podpory ze strany orgánů sociálně právní ochrany dětí. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 10 odst. 4 ve spojení s § 6 písm. c) zákona stanoví, že škola je povinna oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti nasvědčující zanedbávání školní docházky, tj. zejména se jedná o případy, kdy zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolní vzdělávání a ředitel školy ani nedostane informaci, že dítě plní povinnost předškolního vzdělávání v jiné škole nebo jiným způsobem. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je orgánem sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a tento pak na základě zjištěných skutečností postupuje dále v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

     Sankce v oblasti povinné předškolní výchovy stanoví § 182a školského zákona. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2 školského zákona. Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (např. dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce po ukončení individuálního vzdělávání apod.). Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč. Přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.


Celý dokument ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.


Vytvořeno: 20. 8. 2017
Poslední aktualizace: 20. 8. 2017 00:00
Autor: Viktor Langer