Obsah

Kritéria přijetí dětí do MŠ pro rok 2022/2023

Typ: ostatní
Kritéria pro přijímání dětí.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka Mateřské školy Pramínek v Teplicích nad Bečvou, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §§ 34 a 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Děti, které před datem 1.9.2022 dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku a s trvalým pobytem v Teplicích nad Bečvou budou přijaty bez výhrad.

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí:

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (předškolák), s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které dosáhne pěti let do
    31. 8. 2022, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně dvou let, podle data narození od nejstaršího.

V případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo umístěné v tomto spádovém obvodu v dětském domově. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2022. V případě nedostatečné kapacity se pořadí přijetí určí losováním za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele.

K rozhodování budou zařazeny správně a úplně vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. Výjimka platí pro děti, které plní povinné vzdělávání v mateřské škole.

V případě volné kapacity se přijímají děti i v průběhu školního roku a děti, které dosáhnou 3 let po 31.8.2022.

 

V Hranicích 28.3.2022                                                        

                                                                                                 Ivana Kmentová, ředitelka MŠ

 

 

  1. Děti, jejichž sourozenec navštěvuje MŠ v roce 2022/2023
  2. Děti ostatní, z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího, do naplnění volné kapacity školy.

 


Vytvořeno: 1. 4. 2022
Poslední aktualizace: 1. 4. 2022 12:31
Autor: Eva Školoudíková