Obsah

Odhalení sochy T. G. Masaryka

Typ: ostatní
U příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky byla v naší obci znovu odhalena socha spoluzakladatele našeho státu, prvního prezidenta republiky, T. G. Masaryka.

Projev starosty obce Teplice nad Bečvou Ing. Josefa Vaculy při příležitosti odhalení sochy TGM:

Vážení spoluobčané, rodáci obce, příznivci obce, vážení hosté,

Ing. Josef Vaculasrdečně Vás zdravím a vítám na oslavě 100 let vzniku ČSR v naší obci. Vítám zástupce armády ČR, Sbor dobrovolných hasičů z Hranic, Svaz skautů a skautek ČR, Českou obec sokolskou a Československého Orla.

Jsme zde, abychom společně oslavili naši stoletou československou státnost a navázali na tradice v naší obci. O vznik československého státu se zásadním způsobem zasloužil T. G. Masaryk, který byl v srdcích našich předků vyznáván jako osobnost, která po 300lelech poroby vybojovala československou státní svrchovanost.

Masaryk byl filozof, především slušný a statečný člověk. Pokud byl přesvědčen, že má pravdu, stál si na svém. A nebylo to vždy jednoduché. Díky zkušenostem jednou napsal:

„Je třeba pracovat odhodlaně a nebát se. Já vidím, že nebezpečí naše, nebezpečí každého Čecha, je strach. Čech a strach jsou synonyma.“

V osobě prvního prezidenta jsme měli muže, na kterého můžeme být právem dodnes hrdi. Který měl, jak sám prohlásil, jasný a stručný program – cituji:

Dělat politiku rozumnou a poctivou, mluvit národu vždy pravdu. Být čestným a řádným člověkem. Konat svědomitě své povinnosti ve svém povolání i v životě občanském.“

Tomuto programu zůstal Masaryk věrný po celý život. Jako politik, prezident, i člověk. A bylo by dobré, kdyby si jeho krédo vzali za své všichni lidé a především politici.

V naší obci již vznikem samostatné ČSR byla hluboce zakořeněná masarykovská tradice, kterou podporovaly místní spolky – především hasiči, kteří v obci působili téměř 100 let. Při krátké návštěvě TGM města Hranice dne 23.6.1924 byla početná obecní delegace zúčastněna jeho přivítání, pravidelně byly konány slavnosti v obci u příležitosti narozenin TGM.

Při výročí jeho 85. narozenin obecní zastupitelstvo 6. března 1935 v 11.00 hodin dopoledne schválilo jednomyslně volbu prezidenta čestným občanem obce Teplice n. Bečvou včetně zaslání zdravice.

Tato hluboce zakořeněná masarykovská tradice v obci postupně dospěla k myšlence zbudování pomníku TGM. Po úmrtí TGM dne 14.9.1937 se zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30.9.1937 rozhodlo o postavení sochy TGM.

V předvečer narozenin TGM 6.3.1938 byl konán lampionový průvod spolu s oslavou a slavnostním projevem, který přednesl řídící učitel Karel Šnitzer.

Na schůzi zastupitelstva obce dne 28.5.1938 bylo rozhodnuto o zakoupení podstavce pomníku od města Hranice, zhotovení pomníku a busty bylo zadáno Rajmondu Hendrychovi z Hranic. V první polovině listopadu 1938 byl dokončen podstavec, ale bez busty. V důsledku okupace Čech a Moravy nacistickým Německem busta nebyla na pomník umístěna, ale dne 17. března 1939 byla tajně přemístěna z radnice a zakopána ve stodole Františka Vavříka č. p. 15.

Skupina neohrožených obecních vlastenců ve složení Čeněk Hantek, František Kohout, František Vavřík, František Ryška, Karel Nováček a starý pan řídící Karel Šnitzer se ujali tohoto nelehkého úkolu zachránit bustu TGM.

Slavnostního odhalení se památník TGM dočkal až po skončení války 27.5.1945 a socha byla umístěna na předzahrádce školy č. p. 36. V roce 1963 došlo k opětovnému odstranění busty TGM a obnovení památníku TGM se uskutečnilo v roce 1968. Netrvalo to však dlouho a v noci z 15.8.1974 na 16.8.1974 byla busta TGM zcizena a nenávratně zničena.

Před 80 lety zastupitelstvo obce rozhodlo o postavení pomníku TGM, před 44 lety byla busta zcizena a zničena a my tak navracíme TGM zpět do naší obce s cílem obnovit přerušenou masarykovskou tradici.

Současnou bustu TGM včetně žulového podstavce vytvořil akademický sochař Ivan Moravec z Hořic. Na podstavci je napsáno, že je to na paměť padlým našich občanů ve světových válkách. Jména statečných občanů jsou téměř zapomenuta a hrdinové obce mají být připomínáni.

V I. Světové válce zahynulo – 6 občanů – František Vavřík č. d. 3, Jan Kohout, Stanislav Chromý, Josef Ryška, Antonín Machálka, Vilém Stiebitz.

Z naší obce pochází také jediný legionář Ferdinand Duchoň, který byl zajatý dne 22.12.1914 a navrátil se 28.9.1920. Jedinou obětí v II. Světové válce byl Karel Nováček, který byl 4. května 1945 zatčen gestapem a dne 5. května 1947 byl ubit a vhozen do řeky Bečvy. Tito vlastenci a hrdinové naší obce si zaslouží obdiv a úctu, vzpomínku a poděkování za jejich oběti.

Při obecní slavnosti k 85. narozeninám TGM dne 6. března 1935 tehdejší starosta obce Josef Machálka ve svém slavnostním projevu mimo jiné řekl:

„Zanechme malicherného škorpení, velkoryse přejděme přes osobní a politické rozpory a nechtějme dělat vysokou politiku. Podejme si ruce k drobné, rozumné, plodné a také možné hospodářské práci, pro blaho naší milé obce a to bude nejlepším vyústěním a vystihnutím Masarykových myšlenek a jeho práce. A výsledek toho: spořádaná obec bude zárukou spořádaného státu a to je myslím největší a jediná Masarykova tužba. Spořádaný a ukázněný demokratický stát.“

Tato slova přednesená téměř před 83 lety jsou stále platná i v nynější době a snažme se je v naší obci společným úsilím naplňovat a setkání při památníku TGM uskutečňovat ne pouze při významných výročích, ale každoročně při dnu obce.

Našim národním stromem je lípa a při vzniku ČSR byla lípa svobody vysazována jako symbol nabyté svobody. Také v naší obci byly lípy svobody vysazeny a nyní při 100letém výročí naší státnosti je lípa svobody vysazena u obnoveného pomníku TGM.

Na závěr bych chtěl ocitovat výstižný text československých pilotů – veteránů z Anglie z nástěnky v jejich klubovně.

„Národ, který si neváží svých hrdinů, nebude žádné mít, až je bude skutečně potřebovat.“

Vážení a milí spoluobčané, rodáci,

Vážení hosté,

děkuji Vám za Vaši účast na této významné a historické slavnosti v naší obci, kdy se vracíme ke kořenům naší státnosti, vracíme se především k tradici založené našimi předky, tedy k tradici masarykovské. Je to výzva pro nás občany obce Teplice.

Věřím, že obnovíme přerušenou tradici a toto setkání a shromáždění při soše TGM není poslední.

Ještě jednou děkuji za to, že jste tady, že jste přišli a těším se na naše setkání při následném odpoledním programu.

V Teplicích nad Bečvou dne 25. 8. 2018

Ing. Josef Vacula
starosta obce Teplice nad Bečvou


Vytvořeno: 16. 9. 2018
Poslední aktualizace: 16. 9. 2018 00:00
Autor: Viktor Langer