Obsah

Zápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou

Typ: ostatní
MŠ PramínekZápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou se uskuteční ve dnech
5. 5. 2020 od 8.00 do 16:00 hodin a 6. 5. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin přímo v budově školy.

Jak přihlásit dítě do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Základní informace a pokyny pro rodiče:

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
  • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá vyplněnou přihlášku (žádost) s vyjádřením lékaře, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Doporučuji přijít i s dítětem.
  • Ředitelka mateřské školy je povinna žádost zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
  • Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Pokyny pro rodiče

  • Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formulář - žádost, ke stažení na webu MŠ.
  • Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu pro rodiče.
  • Termín zveřejnění výsledku zápisu je 25. 05. 2020. Na webu školy a vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
  • Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu a předání zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí bude do 31.5.2020

 

V Teplicích nad Bečvou
30.3.2020
  ředitelka mateřské školy
Ivana Kmentová

 


Vytvořeno: 30. 3. 2020
Poslední aktualizace: 30. 3. 2020 23:29
Autor: Viktor Langer