Obsah

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na rok 2020/2021

Typ: ostatní
DítěŘeditelka Mateřské školy Pramínek Teplice nad Bečvou stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 34 a 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

   Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

   Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.Děti, které před datem 1.9.2020 dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým pobytem v obvodu (tzv. spádový obvod): Teplice nad Bečvou přijaty bez výhrad.

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

  1. Dítě, které k 31.8.2020 dovršilo 4 roky s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou, tyto děti mají právo přednostního přijetí
  2. Dítě, které k 31.8.2020 dovršilo 3 roky a více s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou, tyto děti mají právo přednostního přijetí
  3. Dítě,které k 31.8.2020 dovršilo 5 let s trvalým pobytem v Hranicích a v jiném spádovém obvodu
  4. Dítě, které k 31.8.2020 dovršilo 3 roky s trvalým pobytem v Hranicích a v jiném spádovém obvodu
  5. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje ve školním roce 2020/2021 MŠ Pramínek

     Přednostně jsou posuzovány žádosti správně a úplně vyplněné, podané ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně – doloženo datem podání žádosti.

     Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným očkováním.

     Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. V případě volné kapacity se přijímají děti i v průběhu školního roku.

     Pokud nebude naplněna kapacita MŠ dle kritérií dětmi s trvalým pobytem v Teplicích nad Bečvou, mohou být přijaty i děti s jiným trvalým pobytem.

     K rozhodování budou zařazeny správně a úplně vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. Výjimka platí pro děti, které plní povinné vzdělávání v mateřské škole.

V Teplicích nad Bečvou
30.3.2020

  Ivana Kmentová
ředitelka MŠ Pramínek Teplice n/Bečvou

 


Vytvořeno: 30. 3. 2020
Poslední aktualizace: 30. 3. 2020 22:39
Autor: Viktor Langer