Obsah

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Typ: ostatní
kritériaInformace o přijímání dětí do MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka Mateřské školy Pramínek v Teplicích nad Bečvou, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §§ 34 a 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Děti, které před datem 1.9.2021 dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku a s trvalým pobytem v Teplicích nad Bečvou budou přijaty bez výhrad.

 

Kritérium

1.

Dítě, které k 31.8.2021 dovršilo  4 roky s trvalým pobytem v Teplicích nad Bečvou. Tyto děti mají právo přednostního přijetí

2.

Dítě, které k 31.8.2021 dovršilo 3 roky s trvalým pobytem v Teplicích nad Bečvou. Tyto děti mají právo přednostního přijetí

3.

Dítě, které k 31.8.2021 dovršilo 5 let s trvalým pobytem v Hranicích a integrovaných obcích

4.

Dítě, které k 31.8.2021 dovršilo 4 roky s trvalým pobytem v Hranicích a integrovaných obcích

5.

Dítě, které k 31.8.2021 dovrší 3 roky s trvalým pobytem v Hranicích a integrovaných obcích

6.

Ditě, jehož sourozenec ve školním roce 2020/2021 dochází do MŠ Pramínek

                                                                                                                          

K rozhodování budou zařazeny správně a úplně vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. Výjimka platí pro děti, které plní povinné vzdělávání v mateřské škole.

V případě volné kapacity se přijímají děti i v průběhu školního roku a děti, které dosáhnou 3 let po 31.8.2021.

Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

  • · v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
  • · po dobu 4 souvislých hodin denně,
  • · začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně s uvedením důvodů absence.

 

 Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

  1.  individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
  2.  vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
  3.  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 

  • individuální vzdělávání dítěte – Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy, informace poskytne ředitel konkrétní školy.

 

 

 


Vytvořeno: 6. 4. 2021
Poslední aktualizace: 14. 4. 2021 20:08
Autor: Eva Školoudíková