Obsah

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2018 - 2019

Typ: ostatní
Kritéria pro přijetí do MŠ pro školní rok 2018/2019

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2018-2019

     Ředitelka Mateřské školy Pramínek Teplice nad Bečvou, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §§ 34 a 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

     Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

     Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Děti, které před datem 1.9.2018 dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku a s trvalým pobytem v Teplicích nad Bečvou (tzv. spádová oblast) budou přijaty bez výhrad.

Kritérium

  1. Dítě, které k 31.8.2018 dovršilo 4 roky s trvalým pobytem v obci Teplice nad Bečvou, tyto děti mají právo přednostního přijetí
  2. Dítě, které k 31.8.2018 dovršilo 3 roky s trvalým pobytem v obci Teplice nad Bečvou
  3. Dítě, které k 31.8.2018 dovršilo 5 let s trvalým pobytem v Hranicích, jiný spádový obvod určený pro MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou
  4. Dítě, které k 31.8.2018 dovršilo 4 roky s trvalým pobytem v Hranicích, jiný spádový obvod určený pro MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou
  5. Dítě, které k 31.8.2018 dovrší 3 roky s trvalým pobytem v Hranicích, jiný spádový obvod určený pro MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou
  6. Dítě, jehož sourozenec ve školním roce 2018 dochází do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou

     Pokud nebude naplněna kapacita MŠ dle kritérií dětmi s trvalým pobytem v Teplicích nad Bečvou, mohou být přijaty i děti s jiným trvalým pobytem. Pořadí těchto dětí se řídí dle uvedených kritérií.

     K rozhodování budou zařazeny správně a úplně vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

     Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. Výjimka platí pro děti, které plní povinné vzdělávání v mateřské škole.

     V případě volné kapacity se přijímají děti i v průběhu školního roku a děti, které dosáhnou 3 let po 31.8. 2018.

 

V Hranicích dne 1.4.2018 Ivana Kmentová, ředitelka

 


Dokument ve formátu PDF ke stažení zde.


Vytvořeno: 9. 4. 2018
Poslední aktualizace: 9. 4. 2018 00:00
Autor: Viktor Langer